Besluit van 3 juli 2020 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van vennootschappen en andere juridische entiteiten

Besluit van 3 juli 2020 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van vennootschappen en andere juridische entiteiten

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Op de voordracht van Onze Minister van Financiën van 1 juli 2020, 2020-0000122928, directie Financiële Markten; Gelet op artikel VI van de Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van vennootschappen en andere juridische entiteiten; Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

  1. De Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van vennootschappen en andere juridische entiteiten treedt, met uitzondering van artikel I en artikel II, onderdelen A, B, voor zover het betreft artikel 10c, en C, in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin dit besluit wordt geplaatst. 2. Artikel I, met uitzondering van onderdeel Fa, en artikel II, onderdelen A, B, voor zover het betreft artikel 10c, en C, van de Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van vennootschappen en andere juridische entiteiten treden in werking op 27 september 2020.

Onze Minister van Financiën is belast met de uitvoering van dit besluit dat met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst. ’s-Gravenhage, 3 juli 2020Willem-AlexanderDe Minister van Financiën, W.B. Hoekstra

Uitgegeven de zevende juli 2020 De Minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus

NOTA VAN TOELICHTING

Met dit besluit is voorzien in gedifferentieerde inwerkingtreding van de Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van vennootschappen en andere juridische entiteiten. Het betreft een implementatie van de wijziging van de vierde anti-witwasrichtlijn, waarvan de implementatiedatum op 10 januari 2020 is verstreken. Gezien dit feit is voorzien in directe inwerkingtreding voor de onderdelen van de wet waarvoor dit mogelijk is. Dit betreft de verplichting voor juridische entiteiten om hun uiteindelijk belanghebbenden bij te houden (artikel II, onderdeel B), de verplichtingen voor stichtingen om uitkeringen van 25 procent of minder bij te houden (artikelen III en IV) en de strafbepalingen die daarmee verband houden (artikel V).

Voor de registratieplicht van juridische entiteiten van hun uiteindelijk belanghebbenden in het handelsregister...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT