Besluit van 3 juli 2020, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van artikel 2, eerste lid, onderdeel j, van het Besluit experiment gesloten coffeeshopketen

Besluit van 3 juli 2020, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van artikel 2, eerste lid, onderdeel j, van het Besluit experiment gesloten coffeeshopketen

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Op de voordracht van Onze Minister voor Medische Zorg van 30 juni 2020, kenmerk 1711516-207458-WJZ;Gelet op artikel 47 van het Besluit experiment gesloten coffeeshopketen;Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

Artikel 2

eerste lid, onderdeel j, van het Besluit experiment gesloten coffeeshopketen treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin dit besluit wordt geplaatst.

Onze Minister voor Medische Zorg en Onze Minister van Justitie en Veiligheid zijn belast met de uitvoering van dit besluit, dat met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst. ’s-Gravenhage, 3 juli 2020Willem-AlexanderDe Minister voor Medische Zorg, M.J. van RijnDe Minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus

Uitgegeven de veertiende juli 2020 De Minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus

NOTA VAN TOELICHTING

Artikel 2

eerste lid, onderdeel j, van het Besluit experiment gesloten coffeeshopketen bevat de aanwijzing van Zaanstad als deelnemende gemeente aan het Experiment gesloten coffeeshopketen. In het Besluit van 17 juni 2020, houdende...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT