Besluit van 3 juni 2020 tot wijziging van het Bouwbesluit 2012 en het Besluit bouwwerken leefomgeving in verband met het verbeteren van de veiligheid bij het bouwen en de veiligheid en gezondheid in bouwwerken en enkele andere wijzigingen

 
INDEX
GRATIS UITTREKSEL

Besluit van 3 juni 2020 tot wijziging van het Bouwbesluit 2012 en het Besluit bouwwerken leefomgeving in verband met het verbeteren van de veiligheid bij het bouwen en de veiligheid en gezondheid in bouwwerken en enkele andere wijzigingen

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 30 oktober, nr. 2019-0000060835, CZW; Gelet op artikel 2 van de Woningwet en artikel 4.3, eerste lid, onder a, van de Omgevingswet;De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 27 november 2019, nr. W04.19.0347/I); Gezien het nader rapport van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 26 mei 2020, nr. 2020-0000236444, CZW; Hebben goedgevonden en verstaan:

ARTIKEL I

Het Bouwbesluit 2012 wordt als volgt gewijzigd:AIn artikel 1.3 wordt, onder vernummering van het tweede en derde lid tot derde en vierde lid, een lid ingevoegd, luidende: 2. Aan het in artikel 8.2, tweede lid, gestelde voorschrift behoeft niet te worden voldaan indien de bouw- en sloopwerkzaamheden anders dan door toepassing van het desbetreffende voorschrift ten minste dezelfde mate van veiligheid en bescherming van de gezondheid bieden als is beoogd met het in dat lid gestelde voorschrift. BArtikel 1.12, eerste lid, komt te luiden:1. Op het geheel of gedeeltelijk vernieuwen, het veranderen of het vergroten van een bouwwerk zijn de voorschriften voor een te bouwen bouwwerk uit de hoofdstukken 2 tot en met 5 van toepassing, tenzij: a. in de afdeling van een voorschrift anders is bepaald; of b. uit een verplichting als bedoeld in artikel 13 van de wet een andere eis volgt. CIn artikel 2.66 komt tabel 2.66 te luiden:Tabel 2.66

gebruiksfunctie

leden van toepassing

grenswaarden

zijde grenzend aan de

bovenzijde

elektrische leidingen

pijpisolatie

binnenlucht

buitenlucht

binnenoppervlak

buitenoppervlak

beloopbaar vlak

kabels en pijpisolatie

vrijgesteld

dakoppervlak

constructieonderdeel

verbouw

tijdelijke bouw

extra beschermde vluchtroute

beschermde vluchtroute

overig

extra beschermde vluchtroute

beschermde vluchtroute

overig

extra beschermde vluchtroute

beschermde vluchtroute

overig

extra beschermde vluchtroute

beschermde vluchtroute

overige

extra beschermde vluchtroute

beschermde vluchtroute

overige

extra beschermde vluchtroute

beschermde vluchtroute

overige

extra beschermde vluchtroute

beschermde vluchtroute

overige

artikel

2.67

2.68

2.69

2.69a

2.70

2.71

2.72

2.73

2.74

2.67

2.68

2.69

2.69a

2.69a

2.69a

2.69a

lid

1

2

1

2

3

4

5

1

2

1

2

3

4

1

2

3

1

2

*

1

2

*

1 en 2

1

1 en 2

1b

3

2b

4

[brandklasse]

[brandklasse]

[brandklasse]

[brandklasse]

[brandklasse]

[brandklasse]

[brandklasse]

1

Woonfunctie

a

in een woongebouw

1

1

2

3

4

5

1

2

1

2

3

4

1

2

1

*

1

*

B

B

D

C

C

D

Cfl

Cfl

Dfl

B2ca

B2ca

Dca

B2ca

Cca

Dca

Bl

Bl

Dl

Cl

Cl

Dl

b

voor zorg met een g.o. > 500 m2

1

1

2

3

4

5

1

2

1

2

3

4

1

1

*

1

*

B

B

D

C

C

D

Cfl

Cfl

Dfl

B2ca

B2ca

Dca

B2ca

B2ca

Dca

Bl

Bl

Dl

Cl

Cl

Dl

c

andere woonfunctie

1

1

2

4

5

1

2

1

2

4

1

2

1

*

1

*

B

D

D

C

D

D

Cfl

Dfl

Dfl

B2ca

Dca

Dca

B2ca

Dca

Dca

Bl

Dl

Dl

Cl

Dl

Dl

2

Bijeenkomstfunctie

a

voor kinderopvang voor kinderen jonger dan 4 jaar

1

1

2

3

4

5

1

2

1

2

3

4

1

1

*

1

*

B

B

D

C

C

D

Cfl

Dfl

Dfl

B2ca

B2ca

Dca

B2ca

B2ca

Dca

Bl

Bl

Dl

Cl

Cl

Dl

b

andere bijeenkomstfunctie

1

1

2

3

4

5

1

2

1

2

3

4

1

2

1

*

1

*

B

D

D

C

D

D

Cfl

Dfl

Dfl

B2ca

Dca

Dca

B2ca

Dca

Dca

Bl

Dl

Dl

Cl

Dl

Dl

3

Celfunctie

1

1

2

3

4

5

1

2

1

2

3

4

1

1

*

1

*

B

B

C

B

B

D

Cfl

Cfl

Cfl

B2ca

B2ca

Cca

B2ca

B2ca

Dca

Bl

Bl

Cl

Bl

Bl

Dl

4

Gezondheidszorgfunctie

a

met bedgebied

1

1

2

3

4

5

1

2

1

2

3

4

1

1

*

1

*

B

B

D

C

C

D

Cfl

Dfl

Dfl

B2ca

B2ca

Dca

B2ca

B2ca

Dca

Bl

Bl

Dl

Cl

Cl

Dl

b

andere gezondheidszorgfunctie

1

1

2

3

4

5

1

2

1

2

3

4

1

2

1

*

1

*

B

D

D

C

D

D

Cfl

Dfl

Dfl

B2ca

Dca

Dca

B2ca

Dca

Dca

Bl

Dl

Dl

Cl

Dl

Dl

5

Industriefunctie

a

lichte industriefunctie voor bedrijfsmatig houden van dieren

1

1

2

3

4

5

1

2

1

2

3

4

1

1

*

1

2

*

B

B

B

C

D

D

Cfl

Dfl

Dfl

B2ca

B2ca

B2ca

B2ca

Dca

Dca

Bl

Bl

Bl

Cl

Dl

Dl

b

andere industriefunctie

1

1

2

3

4

5

1

2

1

2

3

4

1

2

1

*

1

*

B

D

D

C

D

D

Cfl

Dfl

Dfl

B2ca

Dca

Dca

B2ca

Dca

Dca

Bl

Dl

Dl

Cl

Dl

Dl

6

Kantoorfunctie

1

1

2

3

4

5

1

2

1

2

3

4

1

2

1

*

1

*

B

D

D

C

D

D

Cfl

Dfl

Dfl

B2ca

Dca

Dca

B2ca

Dca

Dca

Bl

Dl

Dl

Cl

Dl

Dl

7

Logiesfunctie

1

1

2

3

4

5

1

2

1

2

3

4

1

2

1

*

1

*

B

B

D

C

C

D

Cfl

Dfl

Dfl

B2ca

B2ca

Dca

B2ca

B2ca

Dca

Bl

Bl

Dl

Cl

Cl

Dl

8

Onderwijsfunctie

1

1

2

3

4

5

1

2

1

2

3

4

1

2

1

*

1

*

B

D

D

C

D

D

Cfl

Dfl

Dfl

B2ca

Dca

Dca

B2ca

Dca

Dca

Bl

Dl

Dl

Cl

Dl

Dl

9

Sportfunctie

1

1

2

3

4

5

1

2

1

2

3

4

1

2

1

*

1

*

B

D

D

C

D

D

Cfl

Dfl

Dfl

B2ca

Dca

Dca

B2ca

Dca

Dca

Bl

Dl

Dl

Cl

Dl

Dl

10

Winkelfunctie

1

1

2

3

4

5

1

2

1

2

3

4

1

2

1

*

1

*

B

D

D

C

D

D

Cfl

Dfl

Dfl

B2ca

Dca

Dca

B2ca

Dca

Dca

Bl

Dl

Dl

Cl

Dl

Dl

11

Overige gebruiksfunctie

1

2

1

2

3

4

5

1

2

1

2

3

4

1

2

1

2

*

1

*

B

D

D

C

D

D

Cfl

Dfl

Dfl

B2ca

Dca

Dca

B2ca

Dca

Dca

Bl

Dl

Dl

Cl

Dl

Dl

12

Bouwwerk geen gebouw zijnde

a

tunnel of tunnelvormig bouwwerk voor verkeer

1

1

2

4

5

1

2

1

2

3

4

3

1

2

*

1

*

B

B

B

C

D

D

Cfl

Dfl

Dfl

B2ca

B2ca

B2ca

B2ca

Dca

Dca

Bl

Bl

Bl

Cl

Dl

Dl

b

ander bouwwerk geen gebouw zijnde

1

2

4

5

1

2

1

2

3

4

3

1

2

*

1

*

C

D

D

Cfl

Dfl

Dfl

B2ca

Dca

Dca

Cl

Dl

DlDNa artikel 2.69 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 2.69

a Elektrische leidingen en pijpisolatie.

  1. In afwijking van artikel 2.67 geldt voor een elektrische leiding die grenst aan de binnenlucht: a. in extra beschermde vluchtroutes rookklasse s1(ca) en in overige ruimten rookklasse s2(ca), beide bepaald volgens NEN-EN 13501-6; en b. de in tabel 2.66 aangegeven brandklasse, bepaald volgens NEN-EN 13501-6. 2. In afwijking van artikel 2.67 geldt voor pijpisolatie die grenst aan de binnenlucht: a. in extra beschermde vluchtroutes rookklasse s1(L) en in overige ruimten rookklasse s2(L), beide bepaald volgens NEN-EN 13501-1; en b. de in tabel 2.66 aangegeven brandklasse, bepaald volgens NEN-EN 13501-1. 3. In afwijking van artikel 2.68 geldt voor een elektrische leiding die grenst aan de buitenlucht de in tabel 2.66 aangegeven brandklasse, bepaald volgens NEN-EN 13501-6. 4. In afwijking van artikel 2.68 geldt voor pijpisolatie die grenst aan de buitenlucht de in tabel 2.66 aangegeven brandklasse, bepaald volgens NEN-EN 13501-1. EArtikel 2.70 wordt als volgt gewijzigd:1. In het eerste en derde lid wordt «de artikelen 2.67 tot en met 2.69» vervangen door «de artikelen 2.67 tot en met 2.69a». 2. Het tweede lid komt te luiden: 2. Onverminderd het eerste lid zijn op ten hoogste 10% van de totale oppervlakte van de constructieonderdelen van elke afzonderlijke ruimte waardoor geen beschermde vluchtroute voert, de artikelen 2.67 en 2.69a, eerste en tweede lid, voor wat betreft rookklasse S2, niet van toepassing. FArtikel 2.73 wordt als volgt gewijzigd:1. In het eerste lid wordt «de artikelen 2.67, 2.68, eerste, tweede, vierde en vijfde lid, 2.69 en 2.71» vervangen door «de artikelen 2.67, 2.68, eerste, tweede, vierde en vijfde lid, 2.69, 269a en 2.71». 2. In het tweede lid wordt «artikel 2.67, eerste lid» vervangen door «de artikelen 2.67, eerste lid, en 2.69a, eerste en tweede lid». GIn artikel 2.81 komt tabel 2.81 te luiden:Tabel 2.81

gebruiksfunctie

leden van toepassing

grenswaarden

ligging

omvang

wbdbo

verbouw

tijdelijke bouw

omvang

artikel

2.82

2.83

2.84

2.85

2.86

2.83

lid

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

*

*

1

1

Woonfunctie

[m2]

a

woonwagen

1

3

4

2

8

9

10

b

andere woonfunctie

1

3

4

1

3

5

6

7

1

2

3

7

8

*

*

1.000

2

Bijeenkomstfunctie

1

3

4

1

3

7

8

1

4

7

8

*

*

1.000

3

Celfunctie

1

3

4

1

3

7

9

1

8

*

*

1.000

4

Gezondheidszorgfunctie

a

met bedgebied

1

3

4

1

3

7

10

1

8

*

*

1.000

b

andere gezondheidszorgfunctie

1

3

4

1

3

7

1

4

7

8

*

*

1.000

5

Industriefunctie

a

lichte industriefunctie

1

3

4

5

6

7

8

1

3

7

1

4

5

7

8

*

*

2.500

b

lichte industriefunctie voor bedrijfsmatig houden van dieren

1

4

5

6

7

8

1

3

11

1

4

5

6

7

8

11

*

*

2.500

c

andere industriefunctie

1

3

4

5

6

1

3

7

1

4

5

7

8

*

*

2.500

6

Kantoorfunctie

1

3

4

1

3

7

8

1

4

7

8

*

*

1.000

7

Logiesfunctie

1

3

4

1

3

7

1

4

7

8

*

*

500

8

Onderwijsfunctie

1

3

4

1

3

7

8

1

4

7

8

*

*

1.000

9

Sportfunctie

1

3

4

1

3

7

1

4

7

8

*

*

1.000

10

Winkelfunctie

1

3

4

1

3

7

8

1

4

7

8

*

*

1.000

11

Overige gebruiksfunctie

a

voor het stallen van motorvoertuigen

1

3

4

5

7

1

3

7

8

1

4

7

8

*

*

1.000

b

ander overige gebruiksfunctie

1

3

4

5

6

7

1

3

7

8

1

4

7

8

*

*

1.000

12

Bouwwerk geen gebouw zijnde

a

Wegtunnel met een tunnellengte van meer dan 250 m

1

2

3

4

4

1

8

*

b

ander bouwwerk geen gebouw zijnde

–HIn artikel 2.92, derde lid, onder a, wordt «artikel 2.67» vervangen door «de artikelen 2.67 en 2.69a, eerste en tweede lid». IIn artikel 3.7 komt tabel 3.7 te luiden:Tabel 3.7

gebruiksfunctie

leden van toepassing

grenswaarden

aangrenzend perceel

zelfde perceel

verbouw

tijdelijke bouw

zelfde perceel

artikel

3.8

3.9

3.10

3.11

3.9

...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT