Besluit van 3 juni 2023, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van enkele onderdelen van de Wet van 16 december 2020 tot wijziging van de Drank- en Horecawet in verband met het Nationaal Preventieakkoord en evaluatie van de wet (Stb. 2021, 26)

Besluit van 3 juni 2023, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van enkele onderdelen van de Wet van 16 december 2020 tot wijziging van de Drank- en Horecawet in verband met het Nationaal Preventieakkoord en evaluatie van de wet (Stb. 2021, 26)

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Op de voordracht van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 31 mei 2023, kenmerk 3599372-1048449-WJZ; Gelet op artikel XI van de Wet van 16 december 2020 tot wijziging van de Drank- en Horecawet in verband met het Nationaal Preventieakkoord en evaluatie van de wet (Stb. 2021, 26); Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

Artikel I

onderdeel C, onder 2 en 3, onderdeel E, met betrekking tot de artikelen 11b en 11d tot en met 11f, onderdeel CC en onderdeel DD, met betrekking tot artikel 48b, tweede en derde lid, van de Wet van 16 december 2020 tot wijziging van de Drank- en Horecawet in verband met het Nationaal Preventieakkoord en evaluatie van de wet (Stb. 2021, 26), treedt in werking met ingang van 1 juli 2023.

Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is belast met de uitvoering van dit besluit, dat met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst. ’s-Gravenhage, 3 juni 2023Willem-AlexanderDe Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M. van Ooijen

Uitgegeven de negende juni 2023 De Minister van Justitie en Veiligheid, D. Yeşilgöz-Zegerius

NOTA VAN TOELICHTING

De Wet van 16 december 2020 tot wijziging van de Drank- en Horecawet in verband met het Nationaal Preventieakkoord en evaluatie van de wet (Stb. 2021, 26) bepaalt dat de artikelen van de wet in werking treden bij koninklijk besluit. Voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan kan dit moment verschillend worden vastgesteld.

Bij de inwerkingtreding van de Alcoholwet op 1 juli 2021 zijn de wijzigingen die samenhangen met de...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT