Besluit van 3 juni 2023, houdende wijziging van het Alcoholbesluit in verband met de vaststelling van eindtermen en een aanvullende voorwaarde voor de erkenning van diploma’s als bedoeld in artikel 11d, tweede lid, van de Alcoholwet

Besluit van 3 juni 2023, houdende wijziging van het Alcoholbesluit in verband met de vaststelling van eindtermen en een aanvullende voorwaarde voor de erkenning van diploma’s als bedoeld in artikel 11d, tweede lid, van de Alcoholwet

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Op de voordracht van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 14 maart 2023, kenmerk 3515986-1042956-WJZ; Gelet op artikel 11d, tweede lid, van de Alcoholwet;De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 12 april 2023, no. W13.23.00061/III);Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 31 mei 2023, kenmerk 3597600-1042956-WJZ; Hebben goedgevonden en verstaan:

ARTIKEL I

Het Alcoholbesluit wordt als volgt gewijzigd:AArtikel 4.1 wordt als volgt gewijzigd:1. Voor de tekst wordt de aanduiding «1.» geplaatst. 2. De aanhef van het eerste lid (nieuw) komt te luiden: 1. Onder sociale hygiëne wordt verstaan, kennis en inzicht met betrekking tot: 3. Er wordt een lid toegevoegd, luidende: 2. De eisen, bedoeld in het eerste lid, onderdelen a tot en met h, zijn nader uitgewerkt in de in bijlage II te behalen eindtermen. BNa artikel 4.1 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 4.1

a.

Een diploma wordt door de Landelijke commissie sociale hygiëne erkend als bewijsstuk indien het diploma in ieder geval voldoet aan de in bijlage II vastgestelde eindtermen. CArtikel 7.1 komt te luiden:

Artikel 7.1

Als bijlage als bedoeld in artikel 44b, eerste lid, van de wet wordt vastgesteld de bij dit besluit behorende bijlage I. DIn de artikelen 7.2 en 7.3 wordt «bijlage» telkens vervangen door «bijlage I».EIn de bijlage wordt «Bijlage als bedoeld in artikel 7.1» vervangen door «Bijlage I als bedoeld in de artikelen 7.1, 7.2 en 7.3» FEr wordt een bijlage toegevoegd, luidende:

Bijlage II als bedoeld in artikel 4.1

Eindterm 1: Sociale Hygiëne

Exameneis

1.1 De kandidaat heeft kennis over de Alcoholwet en andere regelgeving die verband houdt met alcohol en de introductie van sociale hygiëne. 1.2 De kandidaat heeft kennis en inzicht in het begrip sociale hygiëne en weet wat onder sociaal gedrag verstaan wordt. 1.3 De kandidaat heeft kennis over de eisen die de Alcoholregelgeving stelt aan leidinggevenden, zoals: • wat onder leidinggevende wordt verstaan; • aan welke wettelijke eisen een leidinggevende moet voldoen. 1.4 De kandidaat heeft kennis over de eisen die het Alcoholbesluit (artikel 4.1 en 4.2) stelt aan leidinggevenden. 1.5 De kandidaat heeft kennis over de verschillende doelgroepen die voorkomen in de markt, de gedragskenmerken van deze doelgroepen en kan voorzieningen treffen gericht op een specifieke doelgroep. 1.6 De kandidaat heeft kennis en inzicht in verschillende bedrijfsformules en gastvrijheidsformules en de invloed, die deze formules kunnen hebben op de werving, dan wel wering van bepaalde doelgroepen. 1.7 De kandidaat heeft kennis over hoe hij een sociaal-hygiënisch beleid kan opstellen en heeft inzicht hoe die gerealiseerd kan worden. 1.8 De kandidaat heeft kennis over relevante wetsartikelen van de Arbeidsomstandighedenwet, zoals: • veiligheid, gezondheid en welzijn; • voorlichting, instructie, toezicht en werkoverleg.

De kandidaat heeft inzicht in:• hoe hij de...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT