Besluit van 3 oktober 2014 tot wijziging van het Vreemdelingenbesluit 2000 ter implementatie van de Verordening (EG) nr. 1987/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 20 december 2006 betreffende de instelling, de werking en het gebruik van het Schengeninformatiesysteem van de tweede generatie (SIS II) (PbEU 2006, L 381) en implementatie van de Verordening (EU) nr. 610/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2013 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 562/2006 van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een communautaire code betreffende de overschrijding van de grenzen door personen (Schengengrenscode) en van de Overeenkomst ter uitvoering van het Schengenakkoord, Verordeningen (EG) nr. 1683/95 en (EG) nr. 539/2001 van de Raad en Verordeningen (EG) nr. 767/2008 en (EG) nr. 810/2009 van het Europees Parlement en de Raad (PbEU L 2013, 182)

 
GRATIS UITTREKSEL

Besluit van 3 oktober 2014 tot wijziging van het Vreemdelingenbesluit 2000 ter implementatie van de Verordening (EG) nr. 1987/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 20 december 2006 betreffende de instelling, de werking en het gebruik van het Schengeninformatiesysteem van de tweede generatie (SIS II) (PbEU 2006, L 381) en implementatie van de Verordening (EU) nr. 610/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2013 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 562/2006 van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een communautaire code betreffende de overschrijding van de grenzen door personen (Schengengrenscode) en van de Overeenkomst ter uitvoering van het Schengenakkoord, Verordeningen (EG) nr. 1683/95 en (EG) nr. 539/2001 van de Raad en Verordeningen (EG) nr. 767/2008 en (EG) nr. 810/2009 van het Europees Parlement en de Raad (PbEU L 2013, 182)

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Op de voordracht van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 27 mei 2014, nummer 518059; Gelet op de Verordening (EG) nr. 1987/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 20 december 2006 betreffende de instelling, de werking en het gebruik van het Schengeninformatiesysteem van de tweede generatie (SIS II) (PbEU 2006, L 381), de Verordening (EU) nr. 610/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2013 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 562/2006 van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een communautaire code betreffende de overschrijding van de grenzen door personen (Schengengrenscode) en van de Overeenkomst ter uitvoering van het Schengenakkoord, Verordeningen (EG) nr. 1683/95 en (EG) nr. 539/2001 van de Raad en Verordeningen (EG) nr. 767/2008 en (EG) nr. 810/2009 van het Europees Parlement en de Raad (PbEU L 2013, 182), alsmede de artikelen 3, tweede lid, 12, eerste en tweede lid, 14, derde lid, 50, eerste lid, 54, eerste lid, sub d en e, en 66b, tweede lid, van de Vreemdelingenwet 2000; De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 18 juni 2014, nummer W03.14.0165/II); Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 30 september 2014, nummer 564320; Hebben goedgevonden en verstaan:

ARTIKEL I

Het Vreemdelingenbesluit 2000 wordt gewijzigd als volgt: A In artikel 1.1 komt het onderdeel «Schengeninformatiesysteem» te luiden: Schengeninformatiesysteem:

het in artikel 1, eerste lid, van de Verordening (EG) nr. 1987/2006 van het Europees parlement en de Raad van 20 december 2006 betreffende de instelling, de werking en het gebruik van het Schengensysteem van de tweede generatie (SIS II) bedoelde informatiesysteem (PbEU 2006, L 381);. B Artikel 2.3 wordt gewijzigd als volgt. 1. In het eerste lid, onder a, wordt «langer dan drie maanden» vervangen door: langer dan 90 dagen. 2. In het derde lid wordt «langer dan drie maanden» vervangen door: langer dan 90 dagen. C Artikel 2.11 wordt gewijzigd als volgt. 1. In het tweede lid, onderdeel b, vervalt «of». Onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel c door «, of» wordt een onderdeel toegevoegd, luidende: d. een garantstelling door een derde die daartoe solvabel is. 2. In het vierde lid wordt «verblijf voor ten hoogste drie maanden binnen een periode van zes maanden» vervangen door: verblijf voor ten hoogste 90 dagen binnen een periode van 180 dagen. D Artikel 3.3 wordt gewijzigd als volgt. 1. In het eerste lid komen de onderdelen c en d respectievelijk te luiden: c. voor vreemdelingen die voor een verblijf van niet langer dan 90 dagen naar Nederland zijn gekomen: 90 dagen of, in geval van verlenging door Onze Minister van de termijn wegens bijzondere omstandigheden, 180 dagen; d. voor houders van een visum voor verblijf van langere duur of een verblijfstitel als bedoeld in artikel 18, eerste lid, onderscheidenlijk artikel 21, eerste lid, van de Schengen Uitvoeringsovereenkomst: 90 dagen of, in geval van verlenging door Onze Minister van de termijn wegens bijzondere omstandigheden, 180 dagen;. 2. In het eerste lid wordt in onderdeel f «drie maanden» vervangen door: 90 dagen. 3. In het tweede lid wordt «langer dan drie maanden binnen een tijdvak van zes maanden» vervangen door: langer dan 90 dagen binnen een tijdvak van 180 dagen. 4. In het derde lid wordt «langer dan zes maanden» vervangen door: langer dan 180 dagen. E In artikel 3.6, eerste lid, onderdeel b, wordt «een periode van langer dan drie maanden» vervangen door: een periode van langer dan 90 dagen. F Artikel 4.21, eerste lid, onderdeel b, wordt in subonderdeel 1° en subonderdeel 2° «nog geen drie maanden» telkens vervangen door: nog geen 90 dagen. G In artikel 4.46, eerste lid, wordt «langer dan drie maanden» vervangen door: langer dan 90 dagen. H Artikel 4.47 wordt gewijzigd als volgt. 1. In het eerste lid wordt «langer dan drie maanden» vervangen door: langer dan 90 dagen. 2. In het tweede lid wordt «termijn van drie maanden» vervangen door: «termijn van 90 dagen» en wordt «tijdvak van zes maanden» vervangen door: tijdvak van 180 dagen. I In artikel 4.48, eerste lid, wordt «ten hoogste drie maanden» vervangen door: ten hoogste 90 dagen. J In artikel 6.5a, tweede lid, wordt «niet meer dan drie maanden» vervangen door: niet meer dan 90 dagen.

ARTIKEL II

Dit besluit treedt in werking op het tijdstip waarop de Wet van 1 oktober 2014 tot wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 ter implementatie van de Verordening (EU) nr. 610/2013 van het Europees Parlement en...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT