Besluit van 3 oktober 2017, houdende wijziging van het Besluit financieel beheer politie in verband met het treffen van een regeling voor voorzieningen op de balans van de politie en het vervallen van de overgangsregel over de afschrijving van activa aangeschaft voor 1 januari 2013

Besluit van 3 oktober 2017, houdende wijziging van het Besluit financieel beheer politie in verband met het treffen van een regeling voor voorzieningen op de balans van de politie en het vervallen van de overgangsregel over de afschrijving van activa aangeschaft voor 1 januari 2013

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Op de voordracht van Onze Minister van Veiligheid en Justitie van 11 juli 2017, gedaan in overeenstemming met Onze Minister van Financiën; Gelet op artikel 30, tweede lid, van de Politiewet 2012;De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 26 juli 2017, nr. W03.17.0217/11);Gezien het nader rapport van Onze Minister van Veiligheid en Justitie van 27 september 2017, nr. 2112041 uitgebracht mede in overeenstemming met Onze Minister van Financiën; Hebben goedgevonden en verstaan:

ARTIKEL I

Het Besluit financieel beheer politie wordt als volgt gewijzigd:AIn artikel 11 wordt onder vernummering van het tweede tot en met vierde lid tot derde tot en met vijfde lid, een lid ingevoegd, luidende: 2. Om redenen van doelmatigheid kan worden afgeweken van artikel 374 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. In dat geval worden de redenen van doelmatigheid vermeld in de jaarrekening. Dotatie, onttrekking en vrijval van voorzieningen worden vermeld en afzonderlijk toegelicht in de jaarrekening. BArtikel 16 vervalt.

ARTIKEL II
  1. Artikel I, onder A, van dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2018. 2. Artikel I, onder B, van dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2017.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.histnootWassenaar, 3 oktober 2017Willem-AlexanderDe Minister van Veiligheid en Justitie, R.H.A. Plasterk a.i.

Uitgegeven de achttiende oktober 2017 De Minister van Veiligheid en Justitie, R.H.A. Plasterk a.i.

NOTA VAN TOELICHTING

Bij de inwerkingtreding van de Politiewet 2012 op 1 januari 2013 is in de Regeling financieel beheer politie en met ingang van 1 juli 2015 (na wijziging van artikel 30 van de Politiewet 2012) in het Besluit financieel beheer politie aangesloten bij de uitgangspunten, zoals opgenomen in titel 9 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. Dit is ingegeven door het aan deze wet ten grondslag liggende uitgangspunt dat de (rechtspersoon) politie het baten- en lastenstelsel hanteert...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT