Besluit van 30 mei 2023, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van het bepaalde in artikel 15 van de Wet herstel voorzieningen Sint Eustatius

Besluit van 30 mei 2023, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van het bepaalde in artikel 15 van de Wet herstel voorzieningen Sint Eustatius

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Op de voordracht van de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 25 mei 2023, nr. 2023-0000267550, en handelend in overeenstemming met het gevoelen van de ministerraad; Gelet op artikel 15 van de Wet herstel voorzieningen Sint Eustatius;Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

Het bepaalde in artikel 15 van de Wet herstel voorzieningen Sint Eustatius treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin dit besluit wordt geplaatst.

Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is belast met de uitvoering van dit besluit dat met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst. ’s-Gravenhage, 30 mei 2023Willem-AlexanderDe Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, A.C. van Huffelen

Uitgegeven de negentiende juni 2023 De Minister van Justitie en Veiligheid, D. Yeşilgöz-Zegerius

NOTA VAN TOELICHTING

Inleiding

Op 1 oktober 2022 is het bepaalde in artikel 13 van de Wet herstel voorzieningen Sint Eustatius in werking getreden. Dit betekent dat de eilandsraad per die datum de bevoegdheid heeft verkregen om eilandgedeputeerden te benoemen en te ontslaan en het openbaar lichaam Sint Eustatius (OLE) zich in de tweede fase (beter bekend als fase 2.0) van de Wet herstel voorzieningen Sint Eustatius bevindt. Vervolgens is op 18 maart 2023 het bepaalde in artikel 14 van de Wet herstel voorzieningen Sint Eustatius in werking getreden. Dit is beter bekend als fase 2.1, waarbij kort gezegd de eilandsraad en het bestuurscollege hun taken en bevoegdheden ten opzichte van de griffie onderscheidenlijk de ambtelijke organisatie verkrijgen.

Dit koninklijk besluit ziet op het in werking laten treden van het bepaalde in artikel 15 van de Wet herstel voorzieningen Sint Eustatius. Dit is ook wel bekend als fase 2.2, waarbij kort gezegd de financiële bevoegdheden van het bestuurscollege en de eilandsraad worden hersteld.

Criteria om over te gaan naar fase 2.2

Uit artikel 15 van de Wet herstel voorzieningen Sint Eustatius blijkt dat fase 2.2 pas zal ingaan als mag worden verwacht dat de eilandsraad en het bestuurscollege hun taken en bevoegdheden op grond van de Wet financiën openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba (FinBES) zelf naar behoren kunnen vervullen.

In de memorie van toelichting bij de Wet herstel voorzieningen Sint Eustatius is dit wettelijk criterium verder geconcretiseerd met een aantal criteria1, te weten: a. de financiële processen zijn gedigitaliseerd en gecentraliseerd; b. de planning en controlecyclus loopt conform de FinBES; en c. alle acties uit het Plan van aanpak financieel beheer zijn gereed.

Er is sinds de bestuurlijke ingreep door het OLE en met ondersteuning van mijn ministerie gewerkt aan de verbetering van het financieel beheer van het OLE. Het herstellen van de kaders waarbinnen de eilandsraad en het bestuurscollege hun taken en bevoegdheden weer zelf naar behoren kunnen vervullen, bevindt zich inmiddels in de laatste fase van realisatie. Twee van de drie criteria (criteria a en b) zijn afgerond. Het laatste criterium is eveneens grotendeels gerealiseerd. Over de afronding van het resterende deel zijn heldere afspraken met het OLE gemaakt waaraan de nieuwgekozen gedeputeerden en eilandsraadsleden zich hebben gecommitteerd. Deze afspraken alsmede het commitment worden hierna onder c. nader toegelicht.

De regeringscommissaris geeft in haar brief van 12 januari 2023 en aanvullende brieven van 14 maart 2023 en 25 april 2023 een toelichting op de voortgang en behaalde resultaten van de hierboven genoemde criteria...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT