Besluit van 30 september 2019, houdende vaststelling van het tijdstip waarop artikel VI van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren in werking treedt

 
INDEX
GRATIS UITTREKSEL

Besluit van 30 september 2019, houdende vaststelling van het tijdstip waarop artikel VI van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren in werking treedt

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, van 26 september 2019, nr. 2019-0000497294; Gelet op artikel XI, tweede lid, van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren;Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

Artikel VI

van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren treedt in werking met ingang van 1 november 2019.

Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad zal worden geplaatst. ’s-Gravenhage, 30 september 2019Willem-AlexanderDe Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren

Uitgegeven de tiende oktober 2019 De Minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus

NOTA VAN TOELICHTING

Artikel VI

van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (hierna: Wnra) voorziet in wijziging van de Wet op de loonvorming.

De Wet op de loonvorming bepaalt onder meer dat partijen van het sluiten van een collectieve arbeidsovereenkomst (hierna: cao) mededeling doen aan de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Ingevolge artikel 2, eerste lid, onderdeel a, van de Wet op de loonvorming is die wet thans niet van toepassing op de arbeidsverhouding van personen in dienst van een publiekrechtelijk lichaam. Met de inwerkingtreding van de Wnra dient deze wet daarop wel van toepassing te worden. Artikel VI van de Wnra regelt dit, door te bepalen dat artikel 2, eerste lid, onderdeel a, van de Wet op de loonvorming vervalt.

Vanaf het tijdstip van inwerkingtreding van de Wnra kunnen overheidswerkgevers en bonden van ambtenaren cao’s in de zin van de Wet op de cao sluiten. Ingevolge artikel 4 van de Wet op de loonvorming dienen deze bij de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid te worden aangemeld; slechts daarna kunnen zij gelding krijgen. Om het mogelijk te maken dat de gesloten cao’s per 1 januari 2020 in werking kunnen treden, dient het mogelijk te zijn...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT