Besluit van 31 augustus 2020 houdende wijziging van het Uitvoeringsbesluit Wmo 2015 zodat voor de maanden april en mei van 2020 geen eigen bijdrage is verschuldigd

 
INDEX
GRATIS UITTREKSEL

Besluit van 31 augustus 2020 houdende wijziging van het Uitvoeringsbesluit Wmo 2015 zodat voor de maanden april en mei van 2020 geen eigen bijdrage is verschuldigd

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 10 juli 2020, kenmerk 1712200-207502-WJZ; Gelet op artikel 2.1.4a, derde lid, van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015;De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, advies van 12 augustus 2020, nummer W13.20.0256/III; Gezien het nader rapport van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 17 augustus 2020, kenmerk 1733140-207502-WJZ; Hebben goedgevonden en verstaan:

ARTIKEL I

Aan artikel 3.8, derde lid, van het Uitvoeringsbesluit Wmo 2015 wordt, onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel h door een puntkomma, een onderdeel toegevoegd, luidende: i. voor de maanden april en mei van het kalenderjaar 2020, tenzij het betreft de bijdrage voor een maatwerkvoorziening of persoonsgebonden budget voor beschermd wonen of opvang.

ARTIKEL II

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 april 2020.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst. ’s-Gravenhage, 31 augustus 2020Willem-AlexanderDe Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge

Uitgegeven de negende september 2020 De Minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus

NOTA VAN TOELICHTING

 1. Algemeen

  1. Aanleiding

   In verband met de uitbraak van het coronavirus-SARS-CoV-2 (hierna: coronavirus), dat de ziekte COVID-19 veroorzaakt, heeft de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (hierna: VWS) diverse maatregelen aangekondigd. Eén daarvan is dat in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (hierna: Wmo 2015) voor de maanden april en mei van het jaar 2020 geen eigen bijdrage is verschuldigd voor het gebruik van een maatwerkvoorziening, een persoonsgebonden budget (hierna: pgb) of een algemene voorziening die onder het abonnementstarief valt, met uitzondering van de eigen bijdrage voor beschermd wonen of opvang.1 Voorliggend besluit geeft hieraan uitvoering.

  2. Achtergrond: eigen bijdrage in de Wmo 2015

   De eigen bijdrage voor – kort gezegd – een bij verordening aangewezen algemene voorziening, een maatwerkvoorziening of een pgb wordt vastgesteld en voor de gemeente geïnd door het CAK.2 De gegevens die noodzakelijk zijn voor de vaststelling en de inning van de eigen bijdrage worden door de gemeente binnen een maand na de dag waarop de voorziening is verstrekt, of, indien de...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT