Besluit van 31 augustus 2020 houdende aanwijzing van 's-Hertogenbosch als nevenzittingsplaats van het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg te Eindhoven

 
INDEX
GRATIS UITTREKSEL

Besluit van 31 augustus 2020 houdende aanwijzing van 's-Hertogenbosch als nevenzittingsplaats van het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg te Eindhoven

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Op de voordracht van Onze Minister voor Medische Zorg van 29 juni 2020, kenmerk 1712094-207496-WJZ;Gelet op de artikelen 53, eerste lid, en 94 van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg; De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 15 juli 2020, no. W13.20.0211/III); Gezien het nader rapport van Onze Minister voor Medische Zorg van 17 augustus 2020, kenmerk 1712080-207496-WJZ; Hebben goedgevonden en verstaan:

ARTIKEL I

Het Tuchtrechtbesluit BIG wordt als volgt gewijzigd.AIn artikel 2, tweede lid, worden de onderdelen c, d en e vervangen door:c. van het tuchtcollege te Amsterdam: de provincie Noord-Holland; d. van het tuchtcollege te Den Haag: de provincie Zuid-Holland; e. van het tuchtcollege te Eindhoven: de provincies Noord-Brabant, Limburg, Utrecht en Zeeland. BAan artikel 7 wordt een zin toegevoegd, luidende:

Voor het regionale tuchtcollege Eindhoven wordt ’s-Hertogenbosch aangewezen als nevenzittingsplaats.

ARTIKEL II

De inwerkingtreding van artikel I, onderdeel A, brengt geen wijziging in de bevoegdheid van de tuchtcolleges te Amsterdam en Den Haag ten aanzien van zaken die reeds voor de inwerkingtreding van dat onderdeel bij die tuchtcolleges aanhangig waren.

ARTIKEL III

Dit besluit treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst. ’s-Gravenhage, 31 augustus 2020Willem-AlexanderDe Minister voor Medische Zorg, M.J. van Rijn

Uitgegeven de negende september 2020 De Minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus

NOTA VAN TOELICHTING

De tuchtcolleges behandelen in eerste aanleg zo’n 1600 zaken per jaar. De verdeling van dat relatief beperkte aantal zaken over vijf tuchtcolleges komt de continuïteit, de samenwerking tussen de tuchtcolleges en de totstandkoming van een geharmoniseerde werkwijze niet ten goede. Om die reden wordt voorgesteld het aantal tuchtcolleges te verminderen van vijf naar drie. Een daartoe strekkende wijziging van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG) is in behandeling bij de Tweede Kamer der...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT