Besluit van 31 januari 2022 tot wijziging van het Besluit activiteiten leefomgeving in verband met de uitvoering van het zesde Actieprogramma Nitraatrichtlijn

Besluit van 31 januari 2022 tot wijziging van het Besluit activiteiten leefomgeving in verband met de uitvoering van het zesde Actieprogramma Nitraatrichtlijn

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Op de voordracht van Onze Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 15 november 2021, nr. WJZ / 21248071, gedaan mede namens de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat; Gelet op artikel 4.3, eerste lid, aanhef en onder b, en artikel 16.1, tweede lid, van de Omgevingswet; De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 15 december 2021, nr. W11.21.0341/IV); Gezien het nader rapport van Onze Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 27 januari 2022, nr. WJZ / 22014758, uitgebracht mede namens de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat; Hebben goedgevonden en verstaan:

ARTIKEL I

Het Besluit activiteiten leefomgeving wordt als volgt gewijzigd:AIn artikel 4.1188 worden, onder vernummering van het derde lid tot vijfde lid, twee leden ingevoegd, luidende: 3. Als het gaat om bouwland dat ligt op zandgronden of lössgronden en gegevens en bescheiden zijn verstrekt over de teelt van mais, wordt drijfmest van 16 februari tot en met 14 maart van dat kalenderjaar niet op of in de bodem gebracht. 4. Het derde lid is niet van toepassing op de teelt van mais dat biologisch is geteeld overeenkomstig de voorschriften die zijn gesteld bij of krachtens de bio-verordening en de teelt van suikermais onder folie. BNa artikel 4.1188 worden twee artikelen ingevoegd, luidende:

Artikel 4.1188

a (gegevens en bescheiden: telen van mais).

  1. Jaarlijks worden uiterlijk op 15 februari aan het bevoegd gezag de volgende gegevens en bescheiden verstrekt als in dat kalenderjaar mais wordt geteeld: a. de begrenzing van de locatie waarop de mais wordt geteeld; en b. de maximale teeltoppervlakte voor het telen van mais. 2. Jaarlijks worden uiterlijk op 14 maart nadat de gegevens en bescheiden, bedoeld in het eerste lid, wijzigen, de gewijzigde gegevens verstrekt aan het bevoegd gezag. 3. Het eerste lid is niet van toepassing op de teelt van mais dat biologisch is geteeld overeenkomstig de voorschriften die zijn gesteld bij of krachtens de bio-verordening en de teelt van suikermais onder folie.

Artikel 4.1188

b (elektronisch formulier en ondertekening).

  1. De gegevens en bescheiden worden verstrekt met gebruikmaking van een elektronische voorziening en een elektronisch formulier die door Onze Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit beschikbaar worden gesteld. 2. Gegevens en bescheiden die zijn verstrekt via het elektronisch formulier gelden als ondertekend. CIn artikel 4.1193, opschrift en eerste lid, wordt «zandgronden en lössgronden» vervangen door «zandgronden of lössgronden». DNa artikel 4.1199 worden twee artikelen ingevoegd, luidende:

Artikel 4.1199

a (lucht: overgangsrecht emissiearm aanwenden meststoffen).

  1. Artikel 4.1199, eerste lid, is in het jaar 2022 niet van toepassing op gronden waarvoor degene die de activiteit verricht: a. uiterlijk op 1 februari 2022 het bevoegd gezag heeft geïnformeerd dat gebruik wordt gemaakt van de Vrijstellingsregeling bovengronds aanwenden runderdrijfmest 2019–2023, zoals die tot de inwerkingtreding van dit besluit gold; en b. gedurende het jaar 2021 heeft voldaan aan de voorwaarden opgenomen in de regeling, bedoeld onder a, en daar ook in het jaar 2022 aan voldoet. 2. Artikel 4.1199, eerste lid, is in het jaar 2023 niet van toepassing op gronden waarvoor degene die de activiteit verricht: a. uiterlijk op 1 februari 2023 het bevoegd gezag heeft geïnformeerd dat gebruik wordt gemaakt van de Vrijstellingsregeling bovengronds aanwenden runderdrijfmest 2019–2023, zoals die tot de inwerkingtreding van dit besluit gold; en b. gedurende het jaar 2022 heeft voldaan aan de voorwaarden opgenomen in de regeling, bedoeld onder a, en daar ook in het jaar 2023 aan voldoet. 3. Degene die de activiteit verricht informeert uiterlijk op 1 februari van de jaren 2022 en 2023 het bevoegd gezag als hij gebruik maakt van de Vrijstellingsregeling bovengronds aanwenden runderdrijfmest 2019–2023.

Artikel 4.1199

b (elektronisch formulier en ondertekening).

  1. De informatie wordt verstrekt met gebruikmaking van een elektronische voorziening en een elektronisch formulier die door Onze Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit beschikbaar worden gesteld. 2. De informatie die is verstrekt via het elektronisch formulier geldt als ondertekend. EIn artikel 4.1207 worden, onder vernummering van het derde lid tot vijfde lid, twee leden ingevoegd, luidende: 3. Als het gaat om bouwland dat ligt op zandgronden of lössgronden en gegevens en bescheiden zijn verstrekt over de teelt van mais, wordt vloeibaar zuiveringsslib van 16 februari tot en met 14 maart van dat kalenderjaar niet op of in de bodem gebracht. 4. Het derde lid is niet van toepassing op de teelt van mais dat biologisch is geteeld overeenkomstig de voorschriften die zijn gesteld bij of krachtens de bio-verordening en de teelt van suikermais onder folie. FNa artikel 4.1207 worden twee artikelen ingevoegd, luidende:

Artikel 4.1207

a (gegevens en bescheiden: telen van...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT