Besluit van 4 december 2023, houdende wijziging van het Besluit beheer politie en enkele andere besluiten in verband met de splitsing van de Landelijke eenheid in de Eenheid landelijke expertise en operaties en de Eenheid landelijke opsporing en interventies (splitsing Landelijke eenheid politie)

Besluit van 4 december 2023, houdende wijziging van het Besluit beheer politie en enkele andere besluiten in verband met de splitsing van de Landelijke eenheid in de Eenheid landelijke expertise en operaties en de Eenheid landelijke opsporing en interventies (splitsing Landelijke eenheid politie)

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Op de voordracht van Onze Minister van Justitie en Veiligheid van 10 oktober 2023, directie Wetgeving en Juridische Zaken, nr. 4949943; Gelet op de artikelen 9, eerste lid, 22, 25, eerste lid, aanhef en onder b en c, 30, eerste lid, 36, 47, eerste lid, van de Politiewet 2012, 6, zesde lid, 11, derde lid, 15, tweede lid, 15a, tweede lid, van de Wet politiegegevens, 9, vierde lid, 126nba, achtste lid, van het Wetboek van Strafvordering, en 10, vijfde lid, van de Wet gebruik van passagiersgegevens voor de bestrijding van terroristische en ernstige misdrijven; De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 8 november 2023, nr. W16.23.00315/II); Gezien het nader rapport van Onze Minister van Justitie en Veiligheid van 28 november 2023, directie Wetgeving en Juridische Zaken, nr. 5029298; Hebben goedgevonden en verstaan:

ARTIKEL I

Het Besluit beheer politie wordt als volgt gewijzigd: AIn artikel 1 wordt in de begripsomschrijving van het begrip «arrestantenzorg» «de landelijke eenheid, bedoeld in artikel 3» vervangen door «de landelijke eenheden, bedoeld in artikel 3, eerste lid». BHoofdstuk 3 komt als volgt te luiden:

Hoofdstuk 3 De landelijke eenheden Artículos 2 a 13

§ 3.1. De twee landelijke eenheden

Artikel 3
  1. Er zijn twee landelijke eenheden als bedoeld in artikel 25, eerste lid, onder b, van de Politiewet 2012, genaamd: de Eenheid landelijke expertise en operaties en de Eenheid landelijke opsporing en interventies. 2. De Eenheid landelijke expertise en operaties bestaat uit de leiding van die landelijke eenheid en de volgende onderdelen: a. de Staf Eenheid landelijke expertise en operaties; b. de Dienst bedrijfsvoering Eenheid landelijke expertise en operaties; c. de Dienst landelijk operationeel centrum; d. de Dienst specialistische operaties; e. de Dienst landelijke intelligenceorganisatie; f. de Dienst Infrastructuur; en g. de Dienst koninklijke en diplomatieke beveiliging. 3. De Eenheid landelijke opsporing en interventies bestaat uit de leiding van die landelijke eenheid en de volgende onderdelen: a. de Staf Eenheid landelijke opsporing en interventies; b. de Dienst bedrijfsvoering Eenheid landelijke opsporing en interventies; c. de Dienst landelijke recherche; d. de Dienst speciale interventies; e. het Onderdeel afgeschermde operaties; en f. het Onderdeel intelligence.

§ 3.2. Taken van de organisatieonderdelen van beide landelijke eenheden

Artikel 4

De Staf Eenheid landelijke expertise en operaties en de Staf Eenheid landelijke opsporing en interventies hebben in ieder geval tot taak de ondersteuning van de leiding van de landelijke eenheid waarvan zij onderdeel zijn.

Artikel 5

De Dienst bedrijfsvoering Eenheid landelijke expertise en operaties en de Dienst bedrijfsvoering Eenheid landelijke opsporing en interventies hebben in ieder geval tot taak het sturen van de bedrijfsvoeringsactiviteiten ingericht binnen de landelijk eenheid waarvan zij onderdeel zijn en het zorgdragen voor de aansluiting tussen de vraag vanuit die landelijke eenheden en de door het Politiedienstencentrum te leveren producten en diensten.

§ 3.3. Taken van de organisatieonderdelen van de Eenheid landelijke expertise en operaties

Artikel 6

De Dienst landelijk operationeel centrum heeft in ieder geval tot taak:a. het monitoren, ondersteunen en coördineren van grootschalige operaties; b. het aannemen en doorgeleiden van via het landelijke telefoonnummer 112 middels een mobiel netwerk ontvangen meldingen van spoedeisende situaties; en c. het aannemen en doorgeleiden van via het landelijke telefoonnummer 144 ontvangen meldingen over mishandeling of verwaarlozing van dieren, dieren in acute nood, gewonde dieren of dieren die een gevaar voor zichzelf of de veiligheid van mensen opleveren.

Artikel 7

De Dienst specialistische operaties heeft in ieder geval tot taak het leveren van hoogwaardige, specialistische ondersteuning ten behoeve van de uitvoering van de politietaak, waaronder: a. het verzamelen en verwerken van opsporings- en handhavingsinformatie; b. het ontwikkelen en toepassen van innovatieve instrumenten en expertise; c. de inzet van bereden politie voor de uitvoering van de politietaak en protocollaire taken; d. de inzet van politiespeurhonden als bedoeld in artikel 23, onder c, van het Besluit bewapening en uitrusting politie, en specialistische dieren; e. het leveren van specialistische forensische ondersteuning; en f. het in stand houden van een landelijk team forensische opsporing.

Artikel 8

De Dienst landelijke intelligenceorganisatie heeft in ieder geval tot taak:a. het landelijk inwinnen, coördineren en verwerken van informatie ten behoeve van de sturing op en de ondersteuning van de politietaak; b. het afhandelen van internationale rechtshulpverzoeken; en c. het verzorgen van internationale informatie-uitwisseling.

Artikel 9

De Dienst infrastructuur heeft in ieder geval tot taak:a. het uitvoeren van de politietaak op de (hoofd)infrastructuur en het signaleren en adviseren daarover en het coördineren daarvan; b. het bieden en uitvoeren van specialistische ondersteuning voor de uitvoering van de politietaak op de (hoofd)infrastructuur; en c. het geven van luchtsteun en het uitvoeren van het luchtvaarttoezicht.

Artikel 10

De Dienst koninklijke en diplomatieke beveiliging heeft in ieder geval tot taak:a. de persoonsbeveiliging van de leden van het Koninklijk Huis en hun gasten; b. het zorgdragen voor de beveiliging van personen; c. het opstellen en uitvoeren van beveiligingsplannen; en d. het verzorgen van de coördinatie van bijzondere middelen en beveiligingsmaatregelen waar deze inzet de eenheden overstijgt.

§ 3.4. Taken van de organisatieonderdelen van de Eenheid landelijke opsporing en interventies

Artikel 11

De Dienst landelijke recherche heeft in ieder geval tot taak:a. het bestrijden van zware, georganiseerde vormen van criminaliteit die naar aard of organisatie een (inter)nationaal karakter hebben en de rechtstaat of de vitale infrastructuur ondermijnen; b. het afhandelen van complexe internationale rechtshulpverzoeken; en c. het leveren van specialistische ondersteuning bij de bestrijding van de criminaliteit.

Artikel 12

De Dienst speciale interventies heeft in ieder geval tot taak:a. het in stand houden van aanhoudings- en ondersteuningsteams die, indien redelijkerwijs mag worden aangenomen dat levensbedreigende omstandigheden tegen de politie of anderen dreigen, tot taak hebben: 1°. het verrichten van planmatige aanhoudingen; 2°. het bewaken en beveiligen van politie-infiltranten; 3°. het assisteren bij het bewaken en beveiligen van het transport van getuigen, verdachten of gedetineerden; en 4°. het assisteren bij het bewaken en beveiligen van objecten en andere werkzaamheden waarvoor toestemming is verkregen van het bevoegd gezag. b. het in stand houden van een of meer bijzondere bijstandseenheden als bedoeld in artikel 59, eerste lid, van de Politiewet 2012 of onderdelen daarvan.

Artikel 12

a.

Het Onderdeel afgeschermde operaties heeft in ieder geval tot taak: het in stand houden van infiltratieteams die als taak hebben het uitvoeren van een bevel tot infiltratie, tot pseudokoop of pseudodienstverlening en tot stelselmatige inwinning van informatie.

Artikel 12

b.

Het Onderdeel intelligence heeft in ieder geval tot taak: het landelijk inwinnen, coördineren en verwerken van informatie ten behoeve van de sturing op en de ondersteuning van de politietaak van de Eenheid landelijke opsporing en interventies. CIn artikel 27 wordt «de regionale eenheden en de Landelijke eenheid» vervangen door «de regionale en landelijke eenheden».

ARTIKEL II

In artikel 88a, eerste lid, van het Besluit algemene rechtspositie politie wordt «de landelijke eenheid» telkens vervangen door «een landelijke eenheid».

ARTIKEL III

In artikel 3, tweede lid, van het Besluit verdeling sterkte en middelen politie wordt «de Landelijke eenheid» vervangen door «de landelijke eenheden».

ARTIKEL IV

Het Besluit politiegegevens wordt als volgt gewijzigd: AIn artikel 5:3, negende lid, wordt «de landelijke eenheid» telkens vervangen door «een landelijke eenheid». BIn artikel 5:7, eerste lid, wordt «de landelijke eenheid» vervangen door «een landelijke eenheid».

ARTIKEL V

In artikel 1, onderdeel b, van het Besluit regels landelijk parket en functioneel parket, alsmede ten aanzien van mandateren bevoegdheden officier van justitie wordt «de landelijke eenheid» telkens vervangen door «een landelijke eenheid».

ARTIKEL VI
Artikel 1

van het Besluit verplichte politiegegevens wordt als volgt gewijzigd: a. In onderdeel c wordt «de regionale eenheid, van de Landelijke eenheid, bedoeld in artikel 3 van het Besluit beheer politie» vervangen door «een regionale of landelijke eenheid». b. In onderdeel d wordt «de Landelijke eenheid» vervangen door «de Eenheid landelijke opsporing en interventies».

ARTIKEL VII

Het Besluit onderzoek in een geautomatiseerd werk wordt als volgt gewijzigd: AArtikel 1 wordt als volgt gewijzigd:1. Onderdeel c komt te luiden: c. andelijke eenheid:

een landelijke eenheid als bedoeld in artikel 3, eerste lid, van het Besluit beheer politie; 2. In onderdeel h wordt «de Landelijke eenheid» vervangen door «de Eenheid landelijke expertise en operaties». BIn artikel 16, eerste lid, wordt «de Landelijke eenheid» vervangen door «de Eenheid landelijke expertise en operaties». CIn artikel 19 wordt «de Landelijke eenheid» vervangen door «de...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT