Besluit van 4 februari 2021, tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van enkele bepalingen van de Verzamelwet LNV 2021

Besluit van 4 februari 2021, tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van enkele bepalingen van de Verzamelwet LNV 2021

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Op de voordracht van Onze Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 2 februari 2021, nr. WJZ / 20321851; Gelet op artikel X van de Verzamelwet LNV 2021;Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

De Verzamelwet LNV 2021, met uitzondering van de artikelen I, II, V, VII, onderdeel B, en IX, treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin dit besluit wordt geplaatst.

Onze Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit is belast met de uitvoering van dit besluit, dat met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst. ’s-Gravenhage, 4 februari 2021Willem-AlexanderDe Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten

Uitgegeven de zestiende februari 2021 De Minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus

NOTA VAN TOELICHTING

De Verzamelwet LNV 2021 treedt gedeeltelijk in werking met ingang van de dag na de datum van...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT