Besluit van 4 mei 2017 tot wijziging van het Besluit meetinstrumenten en marktdeelnemers in verband met de weegverplichting uit het SOLAS-verdrag

Besluit van 4 mei 2017 tot wijziging van het Besluit meetinstrumenten en marktdeelnemers in verband met de weegverplichting uit het SOLAS-verdrag

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Op de voordracht van Onze Minister van Economische Zaken van 9 maart 2017, nr. WJZ/17031996;Gelet op artikel 5 van de Metrologiewet;De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 5 april 2017, nr. W115.17.0075/IV);Gezien het nader rapport van Onze Minister van Economische Zaken van 2 mei 2017, nr. WJZ / 17056403; Hebben goedgevonden en verstaan:

ARTIKEL I

Het Besluit meetinstrumenten en marktdeelnemers wordt als volgt gewijzigd:AIn artikel 1 wordt in de alfabetische volgorde de volgende begripsbepaling ingevoegd, luidende: SOLAS-verdrag:

het op 1 november 1974 te Londen tot stand gekomen Internationaal Verdrag voor de beveiliging van mensenlevens op zee (Trb. 1976, 157) en de bij dat verdrag behorende bindende protocollen, aanhangsels en bijlage;. BNa artikel 2 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 2

a.

Een meettaak ten behoeve van een specifieke toepassing als bedoeld in artikel 5, eerste lid, van de wet is het op grond van hoofdstuk VI, deel A, voorschrift 2, vierde lid, onderdeel 1, van de bijlage van het SOLAS-verdrag ten behoeve van de openbare veiligheid bepalen van de massa van een beladen container op grond van de werking van de zwaartekracht op die container, zonder tussenkomst van een bedienaar en volgens een vooraf bepaald programma van automatische processen, en in het bijzonder het bepalen van de massa van vooraf samengevoegde afzonderlijke lasten of enkelvoudige lasten los materiaal. CNa artikel 4 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 4

a.

Een meettaak ten behoeve van een specifieke toepassing als bedoeld in artikel 5, eerste lid, van de wet is het op grond van hoofdstuk VI, deel A, voorschrift 2, vierde lid, onderdeel 1, van de bijlage van het SOLAS-verdrag ten behoeve van de openbare veiligheid bepalen van de massa van een beladen container op grond van de werking van de zwaartekracht op een bewegend motorvoertuig, zonder tussenkomst van een bedienaar en volgens een vooraf bepaald programma van automatische processen. DIn artikel 5, onderdeel e, wordt na «artikel 2, onderdeel e,» ingevoegd: of een in artikel 2a. EIn artikel 8, onderdeel e, wordt na «artikel 4, onderdeel c,» ingevoegd: of een in artikel 4a.

ARTIKEL II

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT