Besluit van 4 mei 2023 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet veiligheidstoets investeringen, fusies en overnames, het Besluit veiligheidstoets investeringen, fusies en overnames en het Besluit toepassingsbereik sensitieve technologie

Besluit van 4 mei 2023 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet veiligheidstoets investeringen, fusies en overnames, het Besluit veiligheidstoets investeringen, fusies en overnames en het Besluit toepassingsbereik sensitieve technologie

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Op de voordracht van Onze Minister van Economische Zaken en Klimaat van 1 mei 2023, nr. WJZ/26985033; Gelet op artikel 60 van de Wet veiligheidstoets investeringen, fusies en overnames, artikel 11 van het Besluit veiligheidstoets investeringen, fusies en overnames en artikel 6 van het Besluit toepassingsbereik sensitieve technologie; Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

De Wet veiligheidstoets investeringen, fusies en overnames, het Besluit veiligheidstoets investeringen, fusies en overnames en het Besluit toepassingsbereik sensitieve technologie treden in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij worden geplaatst.

Onze Minister van Economische Zaken en Klimaat is belast met de uitvoering van dit besluit, dat met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst. ’s-Gravenhage, 4 mei 2023Willem-AlexanderDe Minister van Economische Zaken en Klimaat, M.A.M. Adriaansens

Uitgegeven de eenendertigste mei 2023 De Minister van Justitie en Veiligheid, D. Yeşilgöz-Zegerius

NOTA VAN TOELICHTING

Met dit besluit wordt de inwerkingtreding geregeld van de Wet veiligheidstoets investeringen, fusies en overnames, het Besluit veiligheidstoets investeringen, fusies en overnames en het Besluit toepassingsbereik sensitieve technologie. Het is rijksbeleid om een periode van minimaal twee maanden aan te houden tussen publicatie van regelgeving en de inwerkingtreding en die inwerkingtreding op 1 januari of 1 juli te laten plaatsvinden.

In dit geval geschiedt...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT