Besluit van 4 november 2020 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Tijdelijke wet verkiezingen covid-19 en het Tijdelijk besluit verkiezingen covid-19

Besluit van 4 november 2020 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Tijdelijke wet verkiezingen covid-19 en het Tijdelijk besluit verkiezingen covid-19

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 3 november 2020, nr. [2020-0000626156]; Gelet op artikel 30 van de Tijdelijke wet verkiezingen covid-19 en artikel 5 van het Tijdelijk besluit verkiezingen covid-19; Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel:

Met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin dit besluit wordt geplaatst, treden in werking: a. de Tijdelijke wet verkiezingen covid-19 (Stb. 2020, 426), met uitzondering van de artikelen 2, 15 en 16, die in werking treden met ingang van 1 januari 2021. b. het Tijdelijk besluit verkiezingen covid-19 (Stb. 2020, 427).

Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is belast met de uitvoering van dit besluit dat met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst. ’s-Gravenhage, 4 november 2020Willem-AlexanderDe Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren

Uitgegeven de zesde november 2020 De Minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus

NOTA VAN TOELICHTING

De Tijdelijke wet verkiezingen covid-19 (hierna: wet) en het Tijdelijk besluit verkiezingen covid-19 (hierna: besluit) beogen maatregelen te treffen om de volksgezondheid bij de organisatie en de uitvoering van verkiezingen te beschermen en een goed verloop van het verkiezingsproces te waarborgen. Artikel 30 van de wet en artikel 5 van het besluit bepalen dat het tijdstip van inwerkingtreding van de wet respectievelijk het besluit bij...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT