Besluit van 4 november 2020 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van enige onderdelen van de Wet arbeidsmarkt in balans

Besluit van 4 november 2020 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van enige onderdelen van de Wet arbeidsmarkt in balans

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 2 november 2020, nr. 2020-0000128228, Gelet op artikel XVI van de Wet arbeidsmarkt in balans;Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

Van de Wet arbeidsmarkt in balans treedt met ingang van 1 januari 2021 in werking het in artikel I, onderdeel K, onder 1, opgenomen eerste lid, onderdeel b, onder 1° en 3°, en vierde lid, van artikel 673e van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek.

Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is belast met de uitvoering van dit besluit dat met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst. ’s-Gravenhage, 4 november 2020Willem-AlexanderDe Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees

Uitgegeven de dertiende november 2020 De Minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus

NOTA VAN TOELICHTING

Zoals toegelicht in de Kamerbrief Regelingen compensatie transitievergoeding van 16 oktober 2020 (Kamerstukken II 2020/21, 34 699, nr. 9) is door de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan de voorzitter van de Tweede Kamer meegedeeld dat het...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT