Besluit van 4 november 2020 tot wijziging van diverse besluiten in verband met de aanpassing van de methodiek voor het bepalen van de energieprestatie van gebouwen en de inijking van energielabels

Besluit van 4 november 2020 tot wijziging van diverse besluiten in verband met de aanpassing van de methodiek voor het bepalen van de energieprestatie van gebouwen en de inijking van energielabels

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 13 juli 2020, nr. 2020001444, Gelet op artikel 4.3, eerste lid, onder a, van de Omgevingswet, de artikelen 10, eerste lid, en 19bis, tweede en derde lid, van de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte, artikel 1.11, vijfde lid, van de Wet maatregelen woningmarkt 2014 II en artikel 2, eerste lid, van de Woningwet; De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 20 augustus 2020, nr. W04.20.0244/I); Gezien het nader rapport van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 30 oktober 2020, nr. 2020-0000622981; Hebben goedgevonden en verstaan:

ARTIKEL I

Het Besluit energieprestatievergoeding huur wordt als volgt gewijzigd: AArtikel 1, onderdeel g, komt te luiden:g. warmtevraag:

de warmtebehoefte van de woning, inhoudende de jaarlijkse hoeveelheid warmte die nodig is om de woonruimte bij gemiddelde klimaatomstandigheden en een gemiddeld gebruik te voorzien van ruimteverwarming. BNa artikel 2 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 2

a.

In afwijking van artikel 2 wordt een energieprestatievergoeding overeengekomen met inachtneming van bijlage II, indien de warmtevraag van de woning reeds voor 1 januari 2021 was vastgesteld ten behoeve van een energieprestatievergoeding voor die woning. CBijlage I wordt als volgt gewijzigd:1. In tabel 1 komt de kolom «Netto warmtevraag voor ruimteverwarming [kWh_th/m2] per jaar» te luiden:

Netto warmtevraag voor ruimteverwarming [kWh/m2] per jaar

0

27

33

Netto warmtevraag voor ruimteverwarming [kWh/m2] per jaar

0

15

27

33

ARTIKEL II

Het Besluit huurprijzen woonruimte wordt als volgt gewijzigd: ABijlage I, onder A, onderdeel 4, komt te luiden:4. Energieprestatie overeenkomend met: 4.1 Voor woningen met een oppervlakte1

Label

Eengezinswoning

Meergezinswoning / Duplexwoning

A++

52

48

A+

48

44

A

44

40

B

40

36

C

36

32

D

32

28

E

22

15

F

4

1

G

0

04.2 Voor woningen met een oppervlakte2 >= 25m2 en

Eengezinswoning

Meergezinswoning / Duplexwoning

A++

48

44

A+

44

40

A

40

36

B

36

32

C

32

28

D

22

15

E

14

11

F

4

1

G

0

04.3 Voor woningen met een oppervlakte3 > = 40 m2 geldt het volgende puntenaantal:

Eengezinswoning

Meergezinswoning / Duplexwoning

A++

44

40

A+

40

36

A

36

32

B

32

28

C

22

15

D

14

11

E

8

5

F

4

1

G

0

0

In de tabellen is de letter of lettercombinatie opgenomen die correspondeert met de energieprestatie-indicator van het primaire fossiele energiegebruik van het gebouw, uitgedrukt in kWh/m2.jr. Deze indicator wordt berekend aan de hand van de NTA 8800 als bedoeld in artikel 5.2 van het Bouwbesluit 2012. Bij de vaststelling van de energieprestatie wordt gebruik gemaakt van de forfaitaire waarde voor de energiebesparende maatregel op gebiedsniveau die in de NTA 8800 is opgenomen.

In de tabellen is de letter of lettercombinatie opgenomen die correspondeert met de energieprestatie-indicator van het primaire fossiele energiegebruik van het gebouw, uitgedrukt in kWh/m2.jr. Deze indicator wordt berekend aan de hand van de NTA 8800 als bedoeld in artikel 5.2 van het Bouwbesluit 2012. Bij de vaststelling van de energieprestatie wordt gebruik gemaakt van de forfaitaire waarde voor de energiebesparende maatregel op gebiedsniveau die in de NTA 8800 is opgenomen.

De eerste tabel van rubriek 4 zoals deze luidde op 31 december 2020 blijft van toepassing bij de waardering van de energieprestatie van woningen waarvoor op uiterlijk die datum een energie-index is geregistreerd op grond van het Besluit energieprestatie gebouwen zoals dat luidde op het tijdstip van registratie van die energie-index, en die energie-index niet langer dan 10 jaar geleden is afgegeven.

Eveneens blijft de eerste tabel van rubriek 4 zoals deze luidde op 31 december 2014 van toepassing bij de waardering van de energieprestatie van woningen waarvoor op uiterlijk die datum een energielabel is afgegeven op grond van het Besluit energieprestatie gebouwen zoals deze luidde op het tijdstip van afgifte van dat energielabel, en indien de geldigheidsduur van dat energielabel nog niet is verstreken.

Daar waar geen energieprestatie volgens bovenstaande methode is bepaald, of indien de geldigheidsduur van het energielabel is verstreken, wordt de waardering van de energieprestatie in afwijking van vorenstaande tabellen bepaald aan de hand van de volgende tabel:

Bouwjaarklasse

Eensgezinswoning

Meergezinswoning1

2002 en later

36 punten

32 punten

2000 t/m 2001

32 punten

28 punten

1998 t/m 1999

22 punten

15 punten

1992 t/m 1997

22 punten

11 punten

1984 t/m 1991

14 punten

11 punten

1979 t/m 1983

 8 punten

 5 punten

1977 t/m 1978

 4 punten

 1 punt

1976 of ouder

 0 punten

 0 punten

X Noot

1

Voor de energieprestatie wordt de duplexwoning gewaardeerd als meergezinswoning.

In de gevallen waarin een energieprestatievergoeding als bedoeld in artikel 237 van boek 7 van het Burgerlijk Wetboek is overeengekomen, wordt het volgende aantal punten toegekend:

Eengezinswoning

Meergezinswoning1

32

28

X Noot

1

Voor de energieprestatie wordt de duplexwoning gewaardeerd als meergezinswoning.BIn Bijlage I, onder A, rubriek 4, wordt «als bedoeld in artikel 5.2 van het Bouwbesluit 2012» vervangen door «als bedoeld in artikel 4.149 van het Besluit bouwwerken leefomgeving». CIn de Toelichting behorende bij Bijlage I, onder A, komt rubriek 4. Energieprestatie te luiden:

  1. Energieprestatie

De huurcommissie kan afwijken van de aangegeven puntenwaardering voor de energieprestatie horend bij een betere energielabelklasse dan A. Een dergelijke afwijking is uitsluitend mogelijk indien de gemaakte kosten om deze energieprestatie te bereiken, aanmerkelijk afwijken van hetgeen als gangbaar wordt beschouwd, of indien de energieprestatie aanmerkelijk beter is dan hetgeen als gangbaar bij een energielabelklasse A wordt beschouwd.

De tabellen 4.1 en 4.2 bevatten een extra puntentoekenning om rekening te houden met hogere kosten om de energieprestatie te bereiken bij woningen met een oppervlakte tot 40m2.

Daar waar een geldig energielabel ontbreekt, wordt volstaan met de waardering van de energieprestatie die een woning geacht wordt minimaal te realiseren op grond van de in het bouwjaar vigerende bouwnormen. Daardoor leidt het niet aanwezig zijn van een energielabel tot een lager aantal punten dan wanneer een energielabel wel is verstrekt. Immers, het waarderen van de energieprestatie uitgaande van het bouwjaar van de woning houdt geen rekening met het feit dat de energieprestatie van veel woningen door het treffen van energiebesparende voorzieningen in de loop der tijd verbetert. Die verbeteringen komen in een energielabel wel tot uitdrukking.

ARTIKEL III

Het Besluit vermindering verhuurderheffing 2014 wordt als volgt gewijzigd: AArtikel 1 wordt als volgt gewijzigd:1. De begripsbepaling van «Energie-Index» vervalt. 2. In de alfabetische volgorde wordt een begripsbepaling ingevoegd, luidende: energielabelklasse:

energielabelklasse als bedoeld in artikel 2.1, achtste lid, van het Besluit energieprestatie gebouwen; BIn artikel 1 komt de begripsbepaling van «energielabelklasse» te luiden:energielabelklasse:

energielabelklasse als bedoeld in artikel 6.29, derde lid, van het Besluit bouwwerken leefomgeving; CArtikel 4 komt te luiden:

Artikel 4
  1. Een verduurzaming van categorie 1 als bedoeld in artikel 1.11, eerste lid, onderdeel k, van de wet, is de verduurzaming van de huurwoning met een energielabelklasse G naar een energielabelklasse beter dan A++. 2. Een verduurzaming van categorie 2 als bedoeld in artikel 1.11, eerste lid, onderdeel l, van de wet, is de verduurzaming van de huurwoning: a. met een energielabelklasse G naar een energielabelklasse A+ of beter; b. met een energielabelklasse F naar een energielabelklasse A++ of beter; of c. met een energielabelklasse E of F naar een energielabelklasse beter dan A++. 3. Een verduurzaming van categorie 3 als bedoeld in artikel 1.11, eerste lid, onderdeel m, van de wet, is de verduurzaming van de huurwoning: a. met een energielabelklasse G naar een energielabelklasse B of beter; b. met een energielabelklasse F naar een energielabelklasse A of beter; c. met een energielabelklasse E of F naar een energielabelklasse A+ of beter; d. met een energielabelklasse D of E naar een energielabelklasse A++ of beter; of e. met een energielabelklasse C of D naar een energielabelklasse beter dan A++. 4. Een verduurzaming van categorie 4 als bedoeld in artikel 1.11, eerste lid, onderdeel n, van de wet, is een verduurzaming van de huurwoning: a. met een energielabelklasse E of F naar een energielabelklasse B of beter; b. met een energielabelklasse D of E naar een energielabelklasse A of beter; c. met een energielabelklasse C of D naar een energielabelklasse A+ of beter; d. met een energielabelklasse B of C naar een energielabelklasse A++ of beter; of e. met energielabelklasse A naar een energielabelklasse beter dan A++. DNa het opschrift «Hoofdstuk 4. Slotbepalingen» wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 4

a.

Een verduurzaming als bedoeld in artikel 1.11, eerste lid, onderdelen k, l, m of n, van de wet, waarvoor een voorlopige investeringsverklaring is afgegeven voor 1 januari 2020, wordt beoordeeld overeenkomstig artikel 4 zoals dat luidde op 31 december 2020.

ARTIKEL IV

Het Bouwbesluit 2012 wordt als volgt gewijzigd: ATabel 5.1A komt te luiden:Tabel 5.1A

gebruiksfunctie

leden van toepassing

grenswaarde

bijna energieneutraal

bijna energieneutraal

artikel

5.2

5.2

lid

1

2

3

4

5

6

1

Energiebehoefte

Primair fossiel energiegebruik

Aandeel hernieuwbare energie

[kWh/m2.jr]

[kWh/m2.j...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT