Besluit van 5 juni 2020, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet register onderwijsdeelnemers en het Besluit register onderwijsdeelnemers

 
INDEX
GRATIS UITTREKSEL

Besluit van 5 juni 2020, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet register onderwijsdeelnemers en het Besluit register onderwijsdeelnemers

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Op de voordracht van Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 29 mei 2020, nr. WJZ/24514170(6732), directie Wetgeving en Juridische Zaken; Gelet op artikel 56 van de Wet register onderwijsdeelnemers en artikel 75 van het Besluit register onderwijsdeelnemers; Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1
  1. De Wet register onderwijsdeelnemers treedt, met uitzondering van de artikelen 2, 35, onderdelen B en D, 36, 37, onderdeel B, 38, onderdeel B, 39, onderdeel C, 40, onderdeel K, 42, 43 en 44, in werking met ingang van 1 juli 2020. 2. De artikelen 35, onderdelen B en D, 37, onderdeel B, 38, onderdeel B, 39, onderdeel C, en 40, onderdeel K, van de Wet register onderwijsdeelnemers treden in werking met ingang van 1 juli 2021.

Artikel 2
  1. Het Besluit register onderwijsdeelnemers treedt, met uitzondering van de artikelen 2, derde lid, 57, onderdelen A en B, 58, 59, onderdelen B en C, 60, onderdelen B en C, 61, 70 en 74, in werking met ingang van 1 juli 2020. 2. De artikelen 57, onderdelen A en B, 59, onderdelen B en C, en 60, onderdelen B en C, van het Besluit register onderwijsdeelnemers treden in werking met ingang van 1 juli 2021. 3. Artikel 74, onderdeel B, onder 2, van het Besluit register onderwijsdeelnemers treedt in werking op het tijdstip waarop artikel III, onderdeel F, van de Wet van 14 oktober 2015 tot wijziging van onder meer de Wet educatie en beroepsonderwijs in verband met het regelen van keuzedelen waarop beroepsopleidingen mede worden gebaseerd (Stb. 2015, 390) in werking treedt.

Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is belast met de uitvoering van dit besluit dat met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst. ’s-Gravenhage, 5 juni 2020Willem-AlexanderDe Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van Engelshoven

Uitgegeven de zeventiende juni 2020 De Minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus

NOTA VAN TOELICHTING

Met dit besluit treden de Wet register onderwijsdeelnemers (Stb. 2019, 119) en het Besluit register onderwijsdeelnemers (Stb. 2019, 316) grotendeels in werking met ingang van 1 juli 2020. Het register onderwijsdeelnemers treedt...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT