Besluit van 5 november 2020 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van enige artikelen van het Besluit van 28 november 2019 tot wijziging van het Arbeidsomstandighedenbesluit in verband met de inrichting van de registers en in samenhang daarmee het vaststellen van eisen aan professionele uitoefening voor diverse beroepen (Stb. 2019, 471) voor de werkvelden explosieve stoffen en ontplofbare oorlogsresten inzake het Register veilig werken met explosieve stoffen en het certificaat opsporen van ontplofbare oorlogsresten

Besluit van 5 november 2020 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van enige artikelen van het Besluit van 28 november 2019 tot wijziging van het Arbeidsomstandighedenbesluit in verband met de inrichting van de registers en in samenhang daarmee het vaststellen van eisen aan professionele uitoefening voor diverse beroepen (Stb. 2019, 471) voor de werkvelden explosieve stoffen en ontplofbare oorlogsresten inzake het Register veilig werken met explosieve stoffen en het certificaat opsporen van ontplofbare oorlogsresten

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Op de voordracht van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 3 november 2020, nr. 00000138490; Gelet op artikel IV van het Besluit van 28 november 2019 tot wijziging van het Arbeidsomstandighedenbesluit in verband met de inrichting van registers en in samenhang daarmee het vaststellen van eisen aan de professionele uitoefening voor diverse beroepen (Stb. 2019, 471); Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

  1. Artikel I, onderdelen A, Afdeling IB Registratie, artikel 1.5j, eerste lid, aanhef en onderdeel d, onderdelen D, F, G, K, onder 2, L, onder 1, en M, onder 2, treden in werking met ingang van 1 januari 2021. 2. De artikelen I, onderdeel A, afdeling IB Registratie, artikelen 1.5j, tweede tot en met zesde lid, 1.5k, 1.5l, 1.5m, 1.5n, 1.5o en 1.5p, en III treden in werking met ingang van 1 januari in 2021 voor: a. het werkveld explosieve stoffen, bedoeld in artikel 4.8, eerste lid, van het Arbeidsomstandighedenbesluit ten aanzien van het Register veilig werken met explosieve stoffen, bedoeld in artikel 1.5j, eerste lid, onderdeel d, van het Arbeidsomstandighedenbesluit; en b. het werkveld opsporen van ontplofbare oorlogsresten, bedoeld in artikel 4.10 van het Arbeidsomstandighedenbesluit ten aanzien van het certificaat opsporen van ontplofbare oorlogsresten, bedoeld in artikel 4.10, vijfde lid, van het Arbeidsomstandighedenbesluit.

Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is belast met de uitvoering van dit besluit dat met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst. ’s-Gravenhage, 5 november 2020Willem-AlexanderDe Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, B. van ’t Wout

Uitgegeven de dertiende november 2020 De Minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus

NOTA VAN TOELICHTING

Dit besluit...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT