Besluit van 6 maart 2017, houdende wijziging van het Mijnbouwbesluit (wijzigingen in verband met het toezicht op de naleving bij opsporing en winning van een delfstof)

Besluit van 6 maart 2017, houdende wijziging van het Mijnbouwbesluit (wijzigingen in verband met het toezicht op de naleving bij opsporing en winning van een delfstof)

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Op de voordracht van Onze Minister van Economische Zaken van 4 juli 2016, nr. WJZ / 16094845; Gelet op de artikelen 1, onderdeel n, 25, tweede lid, 35, derde lid, 49, eerste tot en met derde lid, van de Mijnbouwwet en artikel II van het besluit van 21 december 2016 tot wijziging van het Mijnbouwbesluit in verband met bepalingen over retributies en afsplitsing van winningsvergunningen en enkele andere bepalingen (Stb. 2016, 557); De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 5 september 2016, nr. W15.16.0176/IV); Gezien het nader rapport van Onze Minister van Economische Zaken van 24 februari 2017, nr. WJZ /16177613; Hebben goedgevonden en verstaan:

ARTIKEL I

Het Mijnbouwbesluit wordt als volgt gewijzigd:AAan artikel 1 worden onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel f in een puntkomma, de volgende onderdelen toegevoegd: g. brijn:

water met een verhoogde mineralenconcentratie dat overblijft na de onttrekking van water aan gewonnen brak grondwater; h. Kustwacht Nederland:

een door Onze Minister van Infrastructuur en Milieu en Onze Minister van Defensie opgerichte organisatie die door deze ministers als Kustwacht Nederland is aangeduid; i. Kustwachtcentrum:

het voor de uitvoering van kustwachttaken opgerichte informatiecentrum van de Kustwacht Nederland; j. stimuleren:

het bewerken van een voorkomen om de productiviteit of injectiviteit te verbeteren.BArtikel 2, eerste lid, onderdeel c, wordt als volgt gewijzigd:1. In subonderdeel 2° wordt «drinkwatervoorziening» vervangen door: openbare drinkwatervoorziening. 2. Er wordt een subonderdeel toegevoegd, luidende: 3°. grondwater en brijn dat zonder toevoeging van stoffen wordt teruggevoerd in hetzelfde gebied waarin het is gewonnen naar een diepte van ten hoogste 500 meter;. CArtikel 10 wordt als volgt gewijzigd:1. Het eerste lid wordt als volgt gewijzigd: a. In onderdeel c wordt «, en» vervangen door een puntkomma; b. Onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel d door een puntkomma worden de volgende onderdelen toegevoegd: e. indien het verkenningsonderzoek wordt verricht in oppervlaktewater dat matig of druk wordt bevaren als bedoeld in artikel 16, respectievelijk artikel 17: 1°. informatie over de bekwaamheid en ervaring van de persoon die contact houdt met de overige scheepvaart in en om het onderzoeksgebied; 2°. informatie over het vaartuig en de uitrusting van het vaartuig met betrekking tot radar-, navigatie- en telecommunicatieapparatuur, waarop de persoon, bedoeld onder 1°, zich bevindt, en f. indien het verkenningsonderzoek wordt verricht in oppervlaktewater dat druk wordt bevaren wordt tevens informatie als bedoeld in onderdeel e verstrekt over de persoon en de vaartuigen die de persoon, bedoeld in onderdeel e, onder 1°, bijstaan. 2. Onder vernummering van het tweede lid tot derde lid wordt een lid ingevoegd, luidende: 2. In afwijking van het eerste lid, aanhef, kan de informatie, bedoeld in het eerste lid, onderdelen e en f, na instemming van Onze Minister op een later tijdstip voorafgaande aan het verkenningsonderzoek worden verstrekt. 3. Er wordt een lid toegevoegd, luidende: 4. Indien een onderzoeker het verkenningsonderzoek in oppervlaktewater uitvoert, kan de inspecteur-generaal der mijnen een onderzoeker verplichten door de inspecteur-generaal aangewezen ambtenaren te vervoeren met een daartoe geschikt vervoermiddel naar door deze ambtenaren aan te duiden plaatsen waar een verkenningsonderzoek wordt of zal worden uitgevoerd. DIn artikel 20 wordt «in of boven de delen» vervangen door «in gebieden die deel uit maken» en wordt «bekend als de rede van Hoek van Holland en bij ministeriële regeling zijn aangegeven» vervangen door: die bij ministeriële regeling zijn aangewezen als aanloopgebied Hoek van Holland. EIn artikel 24, eerste lid, onderdeel c, wordt «de wijze van winning» vervangen door: een wijze van winning die niet in strijd is met de bij of krachtens dit besluit geldende wettelijke voorschriften inzake winning van koolwaterstoffen. FArtikel 28, onderdeel f, wordt vervangen door twee onderdelen, luidende:f. water ten behoeve van openbare drinkwatervoorziening als bedoeld in de Drinkwaterwet; g. grondwater en brijn dat zonder toevoeging van stoffen wordt teruggevoerd in hetzelfde gebied waarin het is gewonnen naar een diepte van ten hoogste 500 meter. GNa artikel 40 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 40

a.

  1. De uitvoerder doet binnen een termijn van een jaar nadat de opsporing is beëindigd, melding aan de inspecteur-generaal der mijnen van het geheel of gedeeltelijk buiten gebruik stellen van een voor opsporing bestemd mijnbouwwerk. 2. In afwijking van het eerste lid begint de termijn, bedoeld in het eerste lid, indien een aanvraag om een winningsvergunning is ingediend, nadat op deze aanvraag onherroepelijk is beslist tot het niet verlenen van een winningsvergunning. 3. Bij de melding overlegt de uitvoerder een beschrijving als bedoeld in artikel 40, eerste lid, onderdelen a tot en met e, met betrekking tot de maatregelen die zijn uitgevoerd. HArtikel 44 wordt als volgt gewijzigd:1. In het derde lid wordt «landsverdediging» vervangen door: landsverdediging of veiligheid. 2. Een lid wordt toegevoegd, luidende: 4. Met toepassing van artikel 28, eerste lid, laatste zinsnede, van de Dienstenwet is paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht niet van toepassing op de aanvraag om een ontheffing als bedoeld in het tweede lid. IArtikel 45 wordt als volgt gewijzigd:1. In het eerste lid wordt «een mijnbouwinstallatie» vervangen door: een mijnbouwinstallatie, daaronder mede begrepen een veiligheidszone als bedoeld in artikel 43 van de wet,. 2. In het derde lid wordt «scheepvaart» vervangen door: scheepvaart of veiligheid. 3. Een lid wordt toegevoegd, luidende: 4. Met toepassing van artikel 28, eerste lid, laatste zinsnede, van de Dienstenwet is paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht niet van toepassing op de aanvraag om een ontheffing als bedoeld in het tweede lid. JNa artikel 45 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 45

a.

  1. Het is verboden een mijnbouwinstallatie, daaronder mede begrepen een veiligheidszone als bedoeld in artikel 43 van de wet, te plaatsen in een gebied, dat is aangewezen in een kavelbesluit of een voorbereidingsbesluit als bedoeld in de artikelen 3, eerste lid, respectievelijk 9, eerste lid, van de Wet windenergie op zee. 2. Onze Minister kan ontheffing verlenen van het verbod. De ontheffing kan onder beperkingen worden verleend of daaraan kunnen voorschriften worden verbonden. 3. Een ontheffing wordt slechts geweigerd in het belang van de elektriciteitsopwekking of de veiligheid. 4. Met toepassing van artikel 28, eerste lid, laatste zinsnede, van de Dienstenwet is paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht niet van toepassing op de aanvraag om een ontheffing als bedoeld in het tweede lid. KArtikel 48 wordt als volgt gewijzigd:1. Voor de tekst wordt de aanduiding «1.» geplaatst. 2. Er wordt een lid toegevoegd, luidende: 2. De uitvoerder meldt twee weken voor de uitvoering van het onderzoek dit voornemen aan de directeur Kustwacht. LArtikel 67 wordt als volgt gewijzigd:1. In het eerste lid wordt «aanleggen, gebruiken, onderhouden, repareren en buiten gebruik stellen van een boorgat» vervangen door: aanleggen, uitbreiden, wijzigen, gebruiken, testen, repareren en buiten gebruik stellen van een boorgat alsmede het stimuleren van een voorkomen via een boorgat. 2. In het tweede lid wordt «aanleggen, onderhouden, repareren en buiten gebruik stellen van een boorgat» vervangen door: aanleggen, uitbreiden, wijzigen, testen, repareren en buiten gebruik stellen van een boorgat alsmede het stimuleren van een voorkomen via een boorgat. MIn artikel 74, eerste lid, wordt «aanleggen, onderhouden, repareren of buiten gebruik stellen van een boorgat» vervangen door: aanleggen, uitbreiden, wijzigen, onderhouden, repareren en buiten gebruik stellen van een boorgat alsmede het stimuleren van een voorkomen via een boorgat. NIn de artikelen 76, eerste lid, en 77, onderdeel a, wordt «aanleggen, repareren of buiten gebruik stellen van een boorgat» vervangen door: aanleggen, uitbreiden, wijzigen, repareren of buiten gebruik stellen van een boorgat alsmede het stimuleren van een voorkomen via een boorgat. OArtikel 108 wordt als volgt gewijzigd:1. Voor de tekst wordt de aanduiding «1.» geplaatst en wordt «verstrekt Onze Minister desgevraagd en binnen een door de minister te bepalen termijn de volgende gegevens die bij het verkenningsonderzoek zijn verkregen:» vervangen door: dan wel een latere verkrijger van gegevens uit het verkenningsonderzoek, verstrekt Onze Minister de volgende gegevens:. 2. Er wordt een lid toegevoegd, luidende: 2. Bij ministeriële regeling wordt bepaald welke gegevens, binnen welke termijn en in welke gevallen aan Onze Minister worden verstrekt. PArtikel 113, eerste lid, wordt als volgt gewijzigd:1. In de aanhef wordt «15 maart» vervangen door: 1 maart. 2. In onderdeel j wordt «artikel 24, eerste lid, onderdelen b en k» vervangen door: artikel 24, eerste lid, onderdelen b, c en k. QArtikel 116 wordt als volgt gewijzigd:1. Het derde lid wordt vernummerd tot vierde lid. 2. Na het tweede lid wordt een lid ingevoegd, luidende: 3. In afwijking van het tweede lid is artikel 10, eerste lid, onder c, van de Wet openbaarheid van bestuur van toepassing op de gegevens, bedoeld in artikel 108, eerste lid, onderdeel a, totdat een termijn van tien jaren is verstreken, indien: a. het verkenningsonderzoek niet is uitgevoerd door of in opdracht van een uitvoerder die voor het desbetreffende gebied over een vergunning beschikt...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT