Besluit van 6 mei 2019, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van artikel I, onderdeel C, van het Besluit van 26 april 2018, houdende wijziging van het Besluit diergeneeskundigen en het Besluit houders van dieren in verband met diverse wijzigingen op het gebied van dierenwelzijn (Stb. 2018, nr. 146)

 
INDEX
GRATIS UITTREKSEL

Besluit van 6 mei 2019, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van artikel I, onderdeel C, van het Besluit van 26 april 2018, houdende wijziging van het Besluit diergeneeskundigen en het Besluit houders van dieren in verband met diverse wijzigingen op het gebied van dierenwelzijn (Stb. 2018, nr. 146)

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Op de voordracht van Onze Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 30 april 2019, nr. WJZ/19052643; Gelet op artikel III van het Besluit van 26 april 2018, houdende wijziging van het Besluit diergeneeskundigen en het Besluit houders van dieren in verband met diverse wijzigingen op het gebied van dierenwelzijn (Stb. 2018, nr. 146); Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

Artikel I

onderdeel C, van het Besluit van 26 april 2018, houdende wijziging van het Besluit diergeneeskundigen en het Besluit houders van dieren in verband met diverse wijzigingen op het gebied van dierenwelzijn (Stb. 2018, nr. 146), treedt in werking met ingang van 1 juni 2019.

Onze Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit is belast met de uitvoering van dit besluit, dat met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst. ’s-Gravenhage, 6 mei 2019Willem-AlexanderDe Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten

Uitgegeven de twintigste mei 2019 De Minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus

TOELICHTING

Dit besluit strekt tot – gedeeltelijke – uitvoering van artikel III van het Besluit van 26 april 2018, houdende wijziging van het Besluit diergeneeskundigen en het Besluit houders van dieren in verband met diverse wijzigingen op het gebied van dierenwelzijn (Stb. 2018, nr. 146). In dat artikel is bepaald dat het wijzigingsbesluit in werking treedt met ingang van 1 juli 2018, met uitzondering van artikel I, onderdeel C, en artikel II, onderdeel A, onder h, die in werking treden op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.

De uitzondering van artikel I, onderdeel C, is opgenomen naar aanleiding van de motie Heerema (Kamerstukken II 2017–18, 28 286, nr. 940). Met deze motie is de regering verzocht bij de inwerkingtreding van het wijzigingsbesluit, waarin het verbod op het vriesbranden (koudmerken) van runderen is voorzien, het vriesbranden uit te faseren. Om te kunnen voorzien in de gevraagde uitfasering is de inwerkingtreding van de...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT