Besluit van 6 september 2019, houdende aanpassing van het Besluit Kapittel voor de civiele orden, het Besluit paspoortgelden en de Instructie Ambtenaren Scheepvaartinspectie in verband met de invoering van de normalisering van de rechtspositie van ambtenaren

 
GRATIS UITTREKSEL

Besluit van 6Â september 2019, houdende aanpassing van het Besluit Kapittel voor de civiele orden, het Besluit paspoortgelden en de Instructie Ambtenaren Scheepvaartinspectie in verband met de invoering van de normalisering van de rechtspositie van ambtenaren

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 12Â juli 2019, nr. 2019-0000347222, Directie Constitutionele Zaken en Wetgeving; Gelet op artikel III, vijfde lid, van de rijkswet van 15Â april 1994 tot wijziging van de wet van 4Â april 1892, houdende instelling van de Orde van Oranje-Nassau, en van de wet van 29Â september 1815, houdende instelling van de Orde van de Nederlandse Leeuw, alsmede instelling van het Kapittel voor de civiele orden (Stb. 1994, 350), artikel 7, eerste lid, van de Paspoortwet en artikel 10, derde lid, van de Schepenwet; De Afdeling advisering van de Raad van State van het Koninkrijk gehoord (advies van 24Â juli 2019, nr. W04.19.0222/I/K); Gezien het nader rapport van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 4Â september 2019, nr. 2019-0000419268, Directie Constitutionele Zaken en Wetgeving; De bepalingen van het Statuut voor het Koninkrijk in acht genomen zijnde;Hebben goedgevonden en verstaan:

ARTIKEL I

Het Besluit Kapittel voor de civiele orden wordt als volgt gewijzigd:AArtikel 3 wordt als volgt gewijzigd:1. Het vierde lid komt te luiden: 4. Bij koninklijk besluit wordt, het Kapittel gehoord, besloten tot het aangaan van een arbeidsovereenkomst met de secretaris. Tot beëindiging van de arbeidsovereenkomst wordt bij koninklijk besluit, het Kapittel gehoord, besloten, tenzij de arbeidsovereenkomst wordt opgezegd op grond van artikel 677 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek. 2. Het vijfde lid vervalt onder vernummering van het zesde en zevende lid tot vijfde en zesde lid. BNa artikel 3 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 3a

  1. Ten aanzien van de ambtenaren van de Kanselarij der Nederlandse orden en de secretaris gelden de voor alle ambtenaren geldende arbeidsvoorwaarden die zijn opgenomen in de laatstelijk afgesloten collectieve arbeidsovereenkomst voor ambtenaren die krachtens een arbeidsovereenkomst met de Staat werkzaam zijn. 2. Op verzoek van de Kanselarij der Nederlandse orden kunnen in de collectieve arbeidsovereenkomst, bedoeld in het eerste lid, andere arbeidsvoorwaarden voor de ambtenaren van de Kanselarij der Nederlandse orden worden opgenomen. CArtikel 10 wordt als volgt gewijzigd:1. Het eerste lid wordt als volgt gewijzigd: a. «het Vacatiegeldenbesluit 1988» wordt vervangen door «het Besluit vergoedingen adviescolleges en commissies». b. «van bijlage B van het Bezoldigingsbesluit burgerlijke rijksambtenaren 1984» wordt vervangen door «zoals overeengekomen in de in artikel 3a, eerste lid, bedoelde collectieve arbeidsovereenkomst».

ARTIKEL II

Artikel 12, vierde lid, van het Besluit paspoortgelden komt te luiden:4. Het in het eerste lid, onderdeel a, dan wel tweede lid, onderdeel a, genoemde recht wordt niet geheven voor de verstrekking van diplomatieke paspoorten of dienstpaspoorten ten behoeve van personen die bij een Nederlandse vertegenwoordiging in het buitenland zijn tewerkgesteld, hun inwonende huwelijkspartner, geregistreerde partner of levenspartner en bij hen inwonende minderjarige kinderen. Met levenspartner wordt bedoeld degene met wie personen, die bij een Nederlandse...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT