Besluit van 7 juli 2022, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van een aantal bepalingen van de Wet van 23 februari 2022 tot wijziging van de Meststoffenwet in verband met het begrip melkvee en enkele andere wijzigingen betreffende het stelsel van fosfaatrechten (Stb. 2022, 102)

Besluit van 7 juli 2022, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van een aantal bepalingen van de Wet van 23 februari 2022 tot wijziging van de Meststoffenwet in verband met het begrip melkvee en enkele andere wijzigingen betreffende het stelsel van fosfaatrechten (Stb. 2022, 102)

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Op de voordracht van Onze Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 4 juli 2022, nr. WJZ / 22214305; Gelet op artikel III van de Wet van 23 februari 2022 tot wijziging van de Meststoffenwet in verband met het begrip melkvee en enkele andere wijzigingen betreffende het stelsel van fosfaatrechten (Stb. 2022, 102); Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

  1. Artikel I, onderdelen A en G, en artikel II van de Wet van 23 februari 2022 tot wijziging van de Meststoffenwet in verband met het begrip melkvee en enkele andere wijzigingen betreffende het stelsel van fosfaatrechten (Stb. 2022, 102) treden in werking met ingang van 1 januari 2023. 2. Artikel I, onderdelen B, C, D en E, van de Wet van 23 februari 2022 tot wijziging van de Meststoffenwet in verband met het begrip melkvee en enkele andere wijzigingen betreffende het stelsel van fosfaatrechten (Stb. 2022, 102) treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin dit besluit wordt geplaatst.

Onze Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit is belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad zal worden geplaatst. ’s-Gravenhage, 7 juli 2022Willem-AlexanderDe Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, H. Staghouwer

Uitgegeven de veertiende juli 2022 De Minister van Justitie en Veiligheid, D. Yeşilgöz-Zegerius

NOTA VAN TOELICHTING

Dit besluit regelt de inwerkingtreding van enkele onderdelen van artikel I en artikel II, van de Wet van 23 februari 2022 tot wijziging van de Meststoffenwet in verband met het begrip melkvee en enkele andere wijzigingen betreffende het stelsel van fosfaatrechten (Stb. 2022, 102) (hierna: de wet). De wet is op 2 maart 2022 gepubliceerd in het Staatsblad.

Artikel I

onderdeel F, met uitzondering van artikel 32a, vierde lid, van de wet (onderdeel «100kg afromingsvrije lease») is op 3 maart 2022 in werking getreden (Stb. 2022, 103). Het was wenselijk dit onderdeel onverwijld in werking te laten treden in verband met de uitvoerbaarheid van de maatregel.

Met onderhavig besluit...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT