Besluit van 7 november 2019 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van enkele artikelen van de Wet basisregistratie ondergrond, de Wet van 27 maart 2019 tot wijziging van de Wet basisregistratie ondergrond (bronhouderschap modellen, kwaliteitscontrole en enkele verbeteringen) (Stb. 2019, 153) en het Besluit van 30 augustus 2019 houdende wijziging van het Besluit basisregistratie ondergrond met betrekking tot het aanwijzen van registratieobjecten (tweede tranche) (Stb. 2019, 292)

 
GRATIS UITTREKSEL

Besluit van 7 november 2019 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van enkele artikelen van de Wet basisregistratie ondergrond, de Wet van 27 maart 2019 tot wijziging van de Wet basisregistratie ondergrond (bronhouderschap modellen, kwaliteitscontrole en enkele verbeteringen) (Stb. 2019, 153) en het Besluit van 30 augustus 2019 houdende wijziging van het Besluit basisregistratie ondergrond met betrekking tot het aanwijzen van registratieobjecten (tweede tranche) (Stb. 2019, 292)

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 17 oktober 2019, nr. 2019-0000524850; Gelet op artikel 43 van de Wet basisregistratie ondergrond, artikel II van de Wet van 27 maart 2019 tot wijziging van de Wet basisregistratie ondergrond (bronhouderschap modellen, kwaliteitscontrole en enkele verbeteringen) (Stb. 2019, 153) en artikel II van het Besluit van 30 augustus 2019 houdende wijziging van het Besluit basisregistratie ondergrond met betrekking tot het aanwijzen van registratieobjecten (tweede tranche) (Stb. 2019, 292);

Enig artikel

Met ingang van 1 januari 2020 treden in werking:a. de artikelen 7, 22, 28, 31, 32, tweede lid, 35, 36 en 37 van de Wet basisregistratie ondergrond; b. de Wet van 27 maart 2019 tot wijziging van de Wet basisregistratie ondergrond (bronhouderschap modellen, kwaliteitscontrole en enkele verbeteringen) (Stb. 2019, 153), met uitzondering van artikel I, onderdeel I; en c. het Besluit van 30 augustus 2019 houdende wijziging van het Besluit basisregistratie ondergrond met betrekking tot het aanwijzen van registratieobjecten (tweede tranche) (Stb. 2019, 292).

Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is belast met de uitvoering van dit besluit, dat met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst. âs-Gravenhage, 7 november...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT