Besluit van 8 december 2022, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 13 oktober 2022 tot wijziging van de Wet educatie en beroepsonderwijs BES in verband met uitbreiding van de uitzonderingsmogelijkheid om het onderwijs en de examens van mbo-opleidingen op Bonaire in het Papiaments aan te bieden (Stb. 2023, 8)

Besluit van 8 december 2022, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 13 oktober 2022 tot wijziging van de Wet educatie en beroepsonderwijs BES in verband met uitbreiding van de uitzonderingsmogelijkheid om het onderwijs en de examens van mbo-opleidingen op Bonaire in het Papiaments aan te bieden (Stb. 2023, 8)

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Op de voordracht van Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 5 december 2022, nr. WJZ/34346921 (ID12632), directie Wetgeving en Juridische Zaken; Gelet op artikel II van de Wet van 13 oktober 2022 tot wijziging van de Wet educatie en beroepsonderwijs BES in verband met uitbreiding van de uitzonderingsmogelijkheid om het onderwijs en de examens van mbo-opleidingen op Bonaire in het Papiaments aan te bieden; Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

De Wet van 13 oktober 2022 tot wijziging van de Wet educatie en beroepsonderwijs BES in verband met uitbreiding...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT