Besluit van 8 februari 2020 tot wijziging van het Besluit bekostiging financieel toezicht 2019 in verband met onder meer wijziging van enkele maatstaven en toevoeging van enkele onder toezicht staande personen voor de doorberekening van de toezichtkosten vanaf het jaar 2020

 
INDEX
GRATIS UITTREKSEL

Besluit van 8 februari 2020 tot wijziging van het Besluit bekostiging financieel toezicht 2019 in verband met onder meer wijziging van enkele maatstaven en toevoeging van enkele onder toezicht staande personen voor de doorberekening van de toezichtkosten vanaf het jaar 2020

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Op de voordracht van Onze Minister van Financiën, gedaan mede namens Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, van 5 december 2019, 2019-0000204763, directie Financiële Markten; Gelet op artikel 15, derde en vierde lid, van de Wet bekostiging financieel toezicht 2019; De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 22 januari 2020, nr. W06.19.0392/III); Gezien het nader rapport van Onze Minister van Financiën, uitgebracht mede namens Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, van 3 februari 2020, 2020-0000018829, directie Financiële Markten; Hebben goedgevonden en verstaan:

ARTIKEL I

Het Besluit bekostiging financieel toezicht 2019 wordt als volgt gewijzigd: AIn artikel 11, vijfde lid, wordt «kan de toezichthouder betaling achterwege laten» vervangen door «laat de toezichthouder betaling achterwege». BIn Bijlage 1, onderdeel A, wordt bij de toezichtcategorie Financiële infrastructuur «en beheerders van benchmarks» vervangen door «, beheerders van benchmarks en securitisatiepartijen». CBijlage 1, onderdeel B, wordt als volgt gewijzigd:1. In onderdeel 3 komt de maatstaf te luiden: Omzet gerelateerd aan de activiteiten waarvoor de vergunning is verleend. 2. In onderdeel 7 komt de maatstaf te luiden: a. Het aantal transacties. b. Honderd maal het minimaal aan te houden toetsingsvermogen dat door DNB is vastgesteld ten aanzien van degene die handelt voor eigen rekening zoals genoemd in onderdeel a van het in artikel 1:1 Wft gedefinieerde begrip «verrichten van een beleggingsactiviteit». 3. In de titel van onderdeel 12 wordt «en beheerders van benchmarks» vervangen door «, beheerders van benchmarks en securitisatiepartijen». 4. In onderdeel 12 worden aan de personen twee onderdelen toegevoegd, luidende: k. een Nederlandse onder toezicht staande instelling als bedoeld in artikel 2, tweede lid, van Verordening EU nr. 2017/2402 (Securitisaties). l. een Nederlandse onder toezicht staande instelling als bedoeld in artikel 28 van Verordening EU nr. 2017/2402 (Securitisaties). 5. In onderdeel 12 komen de maatstaven als volgt te luiden: a. Het vergunningtype. b. Omzet gerelateerd aan de activiteiten waarvoor de vergunning is verleend. c. Het aantal afgegeven STS-labels. DIn bijlage 2, onderdeel A vervallen de onderdelen «– Resolutie: Verzekeraars niet zijnde zorgverzekeraars;» en «– Resolutie: Zorgverzekeraars;» en wordt in de alfabetische lijst een onderdeel ingevoegd, luidende: – Resolutie:

Verzekeraars;EBijlage 2, onderdeel B, wordt als volgt gewijzigd:1. In onderdeel 2 wordt in de kolom «maatstaf» «honderd maal het minimum aan te houden toetsingsvermogen dat door DNB is vastgesteld van degene die handelt voor eigen rekening zoals genoemd in onderdeel a van het in artikel 1:1 Wft gedefinieerde begrip «het verrichten van een beleggingsactiviteit» vervangen door «honderd maal het minimaal aan te houden toetsingsvermogen dat door DNB, op basis van artikel 3:57 van de Wft en afdeling 3.6.2 van de Wft, is vastgesteld ten aanzien van degene die handelt voor eigen rekening zoals genoemd in onderdeel a van het in artikel 1:1 Wft gedefinieerde begrip «verrichten van een beleggingsactiviteit en zoals verhoogd door DNB op grond van artikel 3:111a Wft, voor zover van toepassing». 2. In onderdeel 3 komt de maatstaf te luiden: Bruto provisie-inkomsten: de totale omzet van de provisies en vergoedingen voor het verrichten van betalingen en andere daarmee houdende opbrengsten uit hoofde van de vergunningplichtige betaaldienstverlening. 3. De titel van onderdeel 7 komt te luiden:

  1. Resolutie: Verzekeraars

  2. In onderdeel 7 wordt aan de personen een onderdeel toegevoegd, luidende: c. Zorgverzekeraars als bedoeld in artikel 1, onderdeel b, van de Zorgverzekeringswet waaraan een vergunning is verleend als bedoeld in artikel 2:27, eerste lid, Wft. 5. Onderdeel 8 vervalt. 6. De onderdelen 9 tot en met 11 worden vernummerd tot 8 tot en met 10.

ARTIKEL II

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2020.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst. ’s-Gravenhage, 8 februari 2020Willem-AlexanderDe Minister van Financiën, W.B. HoekstraDe Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees

Uitgegeven de zesentwintigste februari 2020 De Minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus

NOTA VAN TOELICHTING

Algemeen

  1. Inleiding

    Met dit besluit zijn enkele wijzigingen doorgevoerd in het Besluit bekostiging...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT