Besluit van 8 juli 2020, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van verschillende artikelen en onderdelen daarvan van de Tweede verzamelspoedwet COVID-19

Besluit van 8 juli 2020, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van verschillende artikelen en onderdelen daarvan van de Tweede verzamelspoedwet COVID-19

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Op de voordracht van Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 7 juli 2020, nr. WJZ/24957702 (11612), directie Wetgeving en Juridische Zaken, gedaan in overeenstemming met de Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, de Minister van Justitie en Veiligheid en de Minister voor Rechtsbescherming; Gelet op de artikelen 5.2, eerste lid, en 5.4, eerste en tweede lid, van de Tweede verzamelspoedwet COVID-19; Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

Van de Tweede verzamelspoedwet COVID-19 treden de hierna genoemde artikelen en onderdelen daarvan op de hierna genoemde tijdstippen in werking: a. de artikelen 3.1, met uitzondering van het in onderdeel A opgenomen zesde lid, en 3.4 treden in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin dit besluit wordt geplaatst en werken terug tot en met 18 juni 2020; b. de artikelen 1.1, 3.1, wat betreft het in onderdeel A opgenomen zesde lid, en 3.3 treden in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het staatsblad waarin dit besluit wordt geplaatst; c. de artikelen 1.2, eerste lid, 1.3, en 1.5 treden in werking met ingang van 1 augustus 2020.

Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is belast met de uitvoering van dit besluit dat met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst. ’s-Gravenhage, 8 juli 2020Willem-AlexanderDe Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van Engelshoven

Uitgegeven de veertiende juli 2020 De Minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus

NOTA VAN TOELICHTING

Inleiding

Een deel van de bepalingen van de Tweede verzamelspoedwet COVID-19 treden in werking op een in de wet bepaald tijdstip (zie hoofdstuk 5). Voor de in dit besluit opgenomen artikelen was inwerkingtreding bij koninklijk besluit voorgeschreven; dat wordt in dit besluit geregeld.

Grondslagen

De artikelen 5.2, eerste lid, en 5.4, eerste en tweede lid, van de Tweede verzamelspoedwet COVID-19 geven de grondslag om de verschillende in dit besluit opgenomen bepalingen in werking te laten treden, en er daar waar nodig ook terugwerkende kracht aan te verlenen.

Erfgoedwet

Artikel 1.1

van de wet...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT