Besluit van 8 juli 2020 tot wijziging van het Besluit register onderwijsdeelnemers en tot intrekking van het Besluit experimenten doorlopende leerlijnen vmbo-mbo 2014–2022 in verband met de invoering van doorlopende leerroutes vmbo-mbo

Besluit van 8 juli 2020 tot wijziging van het Besluit register onderwijsdeelnemers en tot intrekking van het Besluit experimenten doorlopende leerlijnen vmbo-mbo 2014–2022 in verband met de invoering van doorlopende leerroutes vmbo-mbo

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Op de voordracht van Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, gedaan mede namens Onze Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, van 3 juni 2020, nr. WJZ/24471106(10 693), directie Wetgeving en Juridische Zaken; Gelet op artikel 118t, eerste, tweede, zesde en zevende lid, van de Wet op het voortgezet onderwijs, artikel 11a.1, eerste, tweede, zesde en zevende lid, van de Wet educatie en beroepsonderwijs en de artikelen 8, vierde lid, 12, zesde lid, 15, zesde lid, 19, derde lid, 20, zevende lid en 22, derde lid, van de Wet register onderwijsdeelnemers; De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 24 juni 2020, nr. W05.20.0174/I);Gezien het nader rapport van Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, uitgebracht mede namens Onze Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media van 6 juli 2020, nr. WJZ/24741849(10 693), directie Wetgeving en Juridische Zaken; Hebben goedgevonden en verstaan:

ARTIKEL I WIJZIGING BESLUIT REGISTER ONDERWIJSDEELNEMERS

Het Besluit register onderwijsdeelnemers wordt als volgt gewijzigd:AArtikel 6 wordt als volgt gewijzigd:1. Aan het tweede lid wordt, onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel g door een puntkomma, een onderdeel toegevoegd, luidende: h. de aanduiding dat de onderwijsdeelnemer aan een doorlopende leerroute vmbo-mbo als bedoeld in artikel 10b10 WVO, of de geïntegreerde route vmbo-basisberoepsopleiding, bedoeld in artikel 10b21 WVO deelneemt. 2. Aan het derde lid wordt, onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel d. door een puntkomma, een onderdeel toegevoegd, luidende: e. de aanduiding dat de onderwijsdeelnemer aan een doorlopende leerroute vmbo-mbo als bedoeld in artikel 10b10 WVO of artikel 27a WVO BES, of de geïntegreerde route vmbo-basisberoepsopleiding, bedoeld in artikel 10b21 WVO of artikel 27l WVO BES deelneemt. 3. In de aanhef van het vijfde lid wordt na «aan een beroepsopleiding» ingevoegd «voor zover van toepassing». 4. Aan het vijfde lid wordt, onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel d door een puntkomma, een onderdeel toegevoegd, luidende: e. de aanduiding dat de onderwijsdeelnemer aan een doorlopende leerroute vmbo-mbo als bedoeld in artikel 8.5.4 of 8.5a.2 WEB of artikel 8.4a.2 WEB BES, of de geïntegreerde route vmbo-basisberoepsopleiding, bedoeld in artikel 8.4.3 of 8.5.3 WEB, of artikel 8.4.3 WEB BES deelneemt. BDe bijlage wordt als volgt gewijzigd:1. In de tabel wordt na de regel die begint met «6, tweede lid, onderdeel g» een regel ingevoegd, waarbij in de eerste en tweede kolom van die regel de tekst «6 tweede lid, onderdeel h» respectievelijk «doorlopende leerroute vmbo-mbo» wordt opgenomen, in de kolommen behorende bij de artikelen 23, 24, 26, 27 en 34 «x» wordt opgenomen en in de overige kolommen telkens «-» wordt opgenomen. 2. In de tabel wordt na de regel die begint met «6, derde lid, onderdeel d» een regel ingevoegd, waarbij in de eerste en tweede kolom van die regel de tekst «6 derde lid, onderdeel e» respectievelijk «doorlopende leerroute vmbo-mbo» wordt opgenomen, in de kolommen behorende bij de artikelen 23, 24, 26, 27 en 34 «x» wordt opgenomen en in de overige kolommen telkens «-» wordt opgenomen. 3. In de tabel wordt na de regel die begint met «6, vijfde lid, onderdeel d» een regel ingevoegd, waarbij in de eerste en tweede kolom van die regel de tekst «6 vijfde lid, onderdeel e» respectievelijk «doorlopende leerroute vmbo-mbo» wordt opgenomen, in de kolommen behorende bij de artikelen 23, 24, 26, 27 en 34 «x» wordt opgenomen en in de overige kolommen telkens «-» wordt opgenomen.

ARTIKEL II INTREKKING...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT