Besluit van 8 juli 2020, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 1 juli 2020 tot wijziging van onder andere de Wet op het voortgezet onderwijs in verband met de afschaffing van de rekentoets in het voortgezet onderwijs (afschaffing rekentoets vo) (Stb. 2020, 233)

Besluit van 8 juli 2020, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 1 juli 2020 tot wijziging van onder andere de Wet op het voortgezet onderwijs in verband met de afschaffing van de rekentoets in het voortgezet onderwijs (afschaffing rekentoets vo) (Stb. 2020, 233)

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Op de voordracht van Onze Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media van 2 juli 2020, nr. WJZ/24930867(10205), directie Wetgeving en Juridische Zaken; Gelet op artikel VI van de Wet van 1 juli 2020 tot wijziging van onder andere de Wet op het voortgezet onderwijs in verband met de afschaffing van de rekentoets in het voortgezet onderwijs (afschaffing rekentoets vo); Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

  1. De Wet van 1 juli 2020 tot wijziging van onder andere de Wet op het voortgezet onderwijs in verband met de afschaffing van de rekentoets in het voortgezet onderwijs (afschaffing rekentoets vo) (Stb. 2020, 233) treedt in werking met ingang van 1 augustus 2020, met uitzondering van artikel I, onderdelen A tot en met C, artikel II en artikel III, onderdeel A. 2. Artikel I, onderdelen A tot en met C, artikel II en artikel III, onderdeel A, van de wet, genoemd in het eerste lid, treden in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin dit besluit wordt geplaatst, en werken terug tot en met 1 augustus 2019.

Onze Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media is belast met de uitvoering van dit besluit dat met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst. ’s-Gravenhage, 8 juli 2020Willem-AlexanderDe Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A. Slob

Uitgegeven de vijftiende juli 2020 De Minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus

NOTA VAN TOELICHTING

Met de inwerkingtreding van de Wet tot wijziging van onder andere de Wet op het voortgezet onderwijs in verband met de afschaffing van de rekentoets in het voortgezet onderwijs, worden het afschaffen van de rekentoets en de introductie van het schoolexamen of college-examen rekenen gerealiseerd. De wet treedt in werking met ingang van 1 augustus 2020 en krijgt voor bepaalde onderdelen terugwerkende kracht.

Afschaffen rekentoets

De wijzigingen in de artikelen I, II en III, voor zover die gaan over de rekentoets in het voortgezet onderwijs, de staatsexamens en het vavo...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT