Besluit van 8 juli 2020 tot wijziging van onder andere het Eindexamenbesluit VO en het Staatsexamenbesluit VO in verband met het afschaffen van de rekentoets in het voortgezet onderwijs

Besluit van 8 juli 2020 tot wijziging van onder andere het Eindexamenbesluit VO en het Staatsexamenbesluit VO in verband met het afschaffen van de rekentoets in het voortgezet onderwijs

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Op de voordracht van Onze Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, van 15 mei 2020, nr. WJZ/24345849(10266), directie Wetgeving en Juridische Zaken; Gelet op de artikelen 29, vijfde lid, 60, zesde lid, 118t, eerste, tweede en zevende lid, 118jj en 118kk van de Wet op het voortgezet onderwijs, de artikelen 7.4.11, derde lid, 11a.1, eerste, tweede en zevende lid, en 12.1a.1, tweede lid, van de Wet educatie en beroepsonderwijs en artikel 8, vierde lid, van de Wet register onderwijsdeelnemers; De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 24 juni 2020, nr. W05.20.0142/I);Gezien het nader rapport van Onze Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, van 2 juli 2020, nr. WJZ/24892537(10266), directie Wetgeving en Juridische Zaken; Hebben goedgevonden en verstaan:

ARTIKEL I WIJZIGING EINDEXAMENBESLUIT VO

Het Eindexamenbesluit VO wordt als volgt gewijzigd:AArtikel 1, eerste lid, wordt als volgt gewijzigd:1. In de begripsbepaling van digitale examinering vervalt «of de rekentoets». 2. In de begripsbepaling van eindexamen vervalt «, alsmede de rekentoets». 3. De begripsbepaling ER vervalt. 4. In de begripsbepaling van examinator vervalt «of de rekentoets». 5. In de begripsbepaling van herkansing vervalt «, daaronder niet begrepen de gelegenheid om de rekentoets opnieuw af te leggen». 6. De begripsbepaling rekentoets vervalt. 7. In de begripsbepaling van toets vervalt «met uitzondering van de rekentoets,». BIn artikel 5, tweede lid, onderdelen a tot en met c, vervalt «, de rekentoets».CArtikel 9 wordt als volgt gewijzigd:1. Het eerste lid, onderdeel g, vervalt, onder vervanging van de puntkomma aan het slot van onderdeel f door een punt. 2. Het derde lid vervalt, onder vernummering van het vierde en vijfde lid tot derde en vierde lid. DIn artikel 10, eerste lid, vervalt «of de rekentoets» en «respectievelijk de rekentoets».EArtikel 11 wordt als volgt gewijzigd:1. Het eerste lid, onderdeel d, vervalt, onder vervanging van de komma aan het slot van onderdeel b door «, en» en vervanging van «, en» aan het slot van onderdeel c door een punt. 2. Het derde lid vervalt, onder vernummering van het vierde tot en met negende lid tot derde tot en met achtste lid. FArtikel 12 wordt als volgt gewijzigd:1. Het eerste lid, onderdeel d, vervalt, onder vervanging van de komma aan het slot van onderdeel b door «, en» en vervanging van «, en» aan het slot van onderdeel c door een punt. 2. Het derde lid vervalt, onder vernummering van het vierde tot en met zevende lid tot derde tot en met zesde lid. GArtikel 13 wordt als volgt gewijzigd:1. Het eerste lid, onderdeel d, vervalt, onder vervanging van de komma aan het slot van onderdeel b door «, en» en vervanging van «, en» aan het slot van onderdeel c door een punt. 2. Het tweede en vierde lid vervallen, onder vernummering van het derde lid tot tweede lid en van het vijfde en zesde lid tot derde en vierde lid. HArtikel 22 wordt als volgt gewijzigd:1. Het eerste lid, onderdeel d, vervalt, onder vervanging van de komma aan het slot van onderdeel b door «, en» en vervanging van «, en» aan het slot van onderdeel c door een punt. 2. Het tweede en tiende lid vervallen, onder vernummering van het derde tot en met negende lid tot tweede tot en met achtste lid en het elfde lid tot negende lid. 3. In het vierde lid (nieuw) wordt «het eerste tot en met het derde lid» vervangen door «het eerste en tweede lid» en wordt «het achtste lid» vervangen door «het zevende lid». 4. In het zesde lid (nieuw) wordt «artikel 11, zesde en zevende lid» vervangen door «artikel 11, vijfde en zesde lid». IArtikel 23 wordt als volgt gewijzigd:1. Het eerste lid, onderdeel d, vervalt, onder vervanging van de komma aan het slot van onderdeel b door «, en» en vervanging van «, en» aan het slot van onderdeel c, onder 2°, door een punt. 2. In het derde lid vervalt «, de rekentoets». 3. Het zesde lid vervalt, onder vernummering van het zevende lid tot zesde lid. JArtikel 24 wordt als volgt gewijzigd:1. Het eerste lid, onderdeel d, vervalt, onder vervanging van de komma aan het slot van onderdeel b door «, en» en vervanging van «, en» aan het slot van onderdeel c, onder 2°, door een punt. 2. Het vijfde en zesde lid vervallen, onder vernummering van het zevende lid tot vijfde lid. KArtikel 25 wordt als volgt gewijzigd:1. Het eerste lid, onderdeel e, vervalt, onder vervanging van de komma aan het slot van onderdeel c door «, en» en vervanging van de komma aan het slot van onderdeel d, onder 2°, door een punt. 2. Het vijfde en zesde lid vervallen, onder vernummering van het zevende lid tot vijfde lid. LIn het opschrift van hoofdstuk IV vervalt «en rekentoets».MDe artikelen 40, achtste lid, 45, zesde lid, 46 en 46a vervallen.NArtikel 47 wordt als volgt gewijzigd:1. In het eerste lid vervalt «de rekentoets en». 2. Het vierde en vijfde lid vervallen. OArtikel 48 wordt als volgt gewijzigd:1. In het vierde lid vervalt «of de ontbrekende rekentoets» en «of deze toets». 2. In het zevende lid vervalt «en rekentoets». PIn artikel 49, eerste lid, onderdeel b, en zesde lid, onderdeel a, vervalt «en de rekentoets heeft afgelegd». QArtikel 50, eerste lid, onderdeel b, komt te luiden:b. hij voor een van de vakken Nederlandse taal en literatuur, Engelse taal en literatuur en voor zover van toepassing wiskunde A, B of C als eindcijfer 5 of meer heeft behaald en hij voor het andere vak dan wel andere hier genoemde vakken als eindcijfer 6 of meer heeft behaald;. RArtikel 51a1 vervalt.SArtikel 52 wordt als volgt gewijzigd:1. In het eerste lid, onderdeel g, vervalt «de rekentoets en». 2. In het vijfde lid, onderdeel b, onder 4°, wordt «artikel 23, achtste lid, artikel 24, zevende lid, of artikel 25, zevende lid» vervangen door «artikel 23, zesde lid, artikel 24, vijfde lid, of artikel 25, vijfde lid». 3. In het vijfde lid, onderdeel b, onder 5°, wordt «artikel 22, achtste lid» vervangen door «artikel 22, zevende lid». 2. Het zesde en zevende lid vervallen, onder vernummering van het achtste tot en met tiende lid tot zesde tot en met achtste lid. TArtikel 52c wordt als volgt gewijzigd:1. In het eerste lid vervalt «de rekentoets,». 2. In het tweede lid vervalt «de rekentoets,» en vervalt de zinsnede «, of het eindcijfer (...) rekentoets ER en». UArtikel 53 wordt als volgt gewijzigd:1. In het eerste lid, onderdeel d, vervalt «de rekentoets en». 2. Het tweede lid, onderdeel b, vervalt, onder verlettering van onderdelen c en d tot b en c. 3. In derde lid vervalt «of de rekentoets» en vervalt onderdeel b, onder vervanging van de komma aan het slot van onderdeel a door «, en », en onder verlettering van onderdeel c tot onderdeel b. 4. Het zesde lid vervalt. VArtikel 53a vervalt.WIn artikel 55, tweede lid, onderdeel b, vervalt «of de rekentoets». XIn artikel 57, eerste lid, vervalt «en de rekentoets».YArtikel 59 wordt als volgt gewijzigd:1. Het tweede lid vervalt. 2. Het derde tot en met vijfde lid worden vernummerd tot tweede tot en met vierde lid. ZArtikel 61 komt te luiden:

Artikel 61 Overgangsbepaling schoolexamen rekenen
  1. Het eindexamen vmbo en havo omvat voor leerlingen die geen eindexamen afleggen in het vak wiskunde een schoolexamen rekenen als bedoeld in artikel 118jj van de wet. 2. In afwijking van het eerste lid is een kandidaat die in het bezit is van het diploma van een leerweg in het vmbo en die het schoolexamen rekenen heeft afgelegd zoals dit op grond van artikel 2, tweede lid, aanhef en onderdeel c, van de Wet referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen is vastgesteld voor het eindexamen vmbo, bij het afleggen van het eindexamen in een andere leerweg van het vmbo, vrijgesteld van het schoolexamen rekenen. 3. Het cijfer voor het schoolexamen rekenen weegt niet mee in de uitslagbepaling voor het eindexamen vmbo en havo, bedoeld in de artikelen 49 en 50. 4. In afwijking van de artikelen 52, eerste lid, onderdeel a, 52c, tweede lid, en 53, eerste lid, onderdeel a, en vierde lid, onderdeel b, wordt het cijfer voor het schoolexamen rekenen vermeld op een bijlage bij de cijferlijst. 5. Indien de kandidaat is vrijgesteld van het schoolexamen rekenen op grond van het derde lid, wordt het schoolexamen rekenen vermeld op een bijlage bij de cijferlijst, zonder vermelding van een cijfer. 6. Het vierde lid is van overeenkomstige toepassing op het eindcijfer van het vak wiskunde, indien de kandidaat het eindexamen wiskunde heeft afgelegd, het eindcijfer voor wiskunde niet is betrokken in de uitslagbepaling, bedoeld in artikel 49 of artikel 50, en de kandidaat bedenkingen heeft geuit tegen het opnemen van het eindcijfer van het vak wiskunde op de cijferlijst op grond van artikel 52, derde lid. 7. Dit artikel is van overeenkomstige toepassing op de kandidaat die het eindexamen vmbo in de basisberoepsgerichte leerweg aflegt ter afsluiting van een leerwerktraject als bedoeld in artikel 10b1 van de wet. 8. Dit artikel vervalt op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.

ARTIKEL II WIJZIGING STAATSEXAMENBESLUIT VO

Het Staatsexamenbesluit VO wordt als volgt gewijzigd:AArtikel 1 wordt als volgt gewijzigd:1. In de begripsbepaling van digitale examinering vervalt «of de rekentoets». 2. De begripsbepaling ER vervalt. 3. In de begripsbepaling van herkansing vervalt «, daaronder niet begrepen de gelegenheid om de rekentoets opnieuw af te leggen». 4. De begripsbepaling rekentoets vervalt. BIn artikel 2, lid 2a, vervalt «, of tot...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT