Besluit van 8 juli 2020, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet educatie en beroepsonderwijs en een aantal andere wetten in verband met diverse maatregelen gericht op het versterken van de positie van mbo-studenten (Wet versterken positie mbo-studenten) en het besluit van 3 juli 2020 tot wijziging van diverse onderwijsbesluiten in verband met de terminologiewijzigingen in de Wet versterken positie mbo-studenten (Aanpassingsbesluit Wet versterken positie mbo-studenten) (Stb. 2020, 267)

Besluit van 8 juli 2020, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet educatie en beroepsonderwijs en een aantal andere wetten in verband met diverse maatregelen gericht op het versterken van de positie van mbo-studenten (Wet versterken positie mbo-studenten) en het besluit van 3 juli 2020 tot wijziging van diverse onderwijsbesluiten in verband met de terminologiewijzigingen in de Wet versterken positie mbo-studenten (Aanpassingsbesluit Wet versterken positie mbo-studenten) (Stb. 2020, 267)

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Op de voordracht van Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 2 juli 2020, nr. WJZ/24868774(9285), directie Wetgeving en Juridische Zaken; Gelet op artikel LXIV van de wet van 1 juli 2020 houdende wijziging van de Wet educatie en beroepsonderwijs en een aantal andere wetten in verband met diverse maatregelen gericht op het versterken van de positie van mbo-studenten (Wet versterken positie mbo-studenten) en artikel XLII van het besluit van 3 juli 2020 tot wijziging van diverse onderwijsbesluiten in verband met de terminologiewijzigingen in de Wet versterken positie mbo-studenten (Aanpassingsbesluit Wet versterken positie mbo-studenten); Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1
  1. De wet van 1 juli 2020 houdende wijziging van de Wet educatie en beroepsonderwijs en een aantal andere wetten in verband met diverse maatregelen gericht op het versterken van de positie van mbo-studenten (Wet versterken positie mbo-studenten) (Stb. 2020, 234) treedt, met uitzondering van de artikelen en onderdelen genoemd in het tweede lid van onderhavig artikel, in werking met ingang van 1 augustus 2020. Indien het Staatsblad waarin onderhavig besluit wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 1 augustus 2020, treedt de wet met uitzondering van de artikelen en onderdelen genoemd in het tweede lid van onderhavig artikel, in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin onderhavig besluit wordt geplaatst. 2. De artikelen I, onderdelen B, onder 1, E, I, J, L, N, R, voor zover het betreft de artikelen 8.1.5 tot en met 8.1.5f van de Wet educatie en beroepsonderwijs, Z, onder 2, en CC, II, onderdelen B, onder 1, D, H, I, J, K en P, voor zover het betreft de artikelen 8.1.6a tot en met 8.1.6g van de Wet educatie en beroepsonderwijs BES, XV, XVI en XLVI treden in werking met ingang...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT