Besluit van 9 april 2019 tot wijziging van het Besluit Herinneringsmedaille Internationale Missies

 
INDEX
GRATIS UITTREKSEL

Besluit van 9 april 2019 tot wijziging van het Besluit Herinneringsmedaille Internationale Missies

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Op de voordracht van Onze Minister van Defensie van 4 april 2019 nr. BS2019006797, directie juridische zaken, cluster wet- en regelgeving, gedaan mede namens Onze Minister van Buitenlandse Zaken, Onze Minister van Justitie en Veiligheid en Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties; Hebben goedgevonden en verstaan:

ARTIKEL I

Het Besluit van 23 maart 2001, houdende instelling van de Herinneringsmedaille Vredesoperaties, wordt als volgt gewijzigd: A. In artikel 1, eerste lid, onder b, wordt «artikel 100, eerste lid, van de Grondwet,» vervangen door: «artikel 100, van de Grondwet,» B. Artikel 1, derde lid, komt te luiden: 3. Onze Minister kan missies, niet zijnde een internationale missie als bedoeld in het eerste lid, onder b, waarbij niet tot de krijgsmacht behorende personen ter handhaving of bevordering van de internationale rechtsorde vanwege de Staat zijn uitgezonden, gelijkstellen met een internationale missie. C. In artikel 4, eerste lid, wordt «en van Veiligheid en Justitie,» vervangen door: «en van Justitie en Veiligheid,» D. In artikel 4, eerste lid, wordt «in overeenstemming met Onze Ministers van Buitenlandse Zaken en van Veiligheid en Justitie,» vervangen door: «in overeenstemming met Onze Ministers van Buitenlandse Zaken, van Justitie en Veiligheid en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,» E. Artikel 6 komt te luiden:

Artikel 6
  1. De herinneringsmedaille wordt toegekend met een gesp. 2. Er wordt volstaan met toekenning van een gesp indien de ontvanger reeds is onderscheiden met de herinneringsmedaille of met een Herinneringsmedaille Vredesoperaties. 3. Er wordt geen gesp toegekend in verband met herhaalde deelname aan een internationale missie, bedoeld in artikel 1, onder jj, van het Besluit gespen Herinneringsmedaille Internationale Missies. 4. Op een tweede of volgende gesp die is toegekend in verband met herhaalde deelname aan een internationale missie, staat met een Arabisch cijfer het aantal toegekende gespen voor die missie vermeld. Deze gesp wordt verbonden aan de herinneringsmedaille of de Herinneringsmedaille Vredesoperaties, in plaats van de gesp die laatstelijk is toegekend voor die internationale missie. 5. Indien meer gespen zijn...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT