Besluit van 9 juni 2020 tot wijziging van het Besluit tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet houdende tijdelijke maatregelen inzake een publiekrechtelijke aanpak van de gevolgen van bodembeweging door gaswinning uit het Groningenveld en de gasopslag bij Norg

 
GRATIS UITTREKSEL

Besluit van 9 juni 2020 tot wijziging van het Besluit tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet houdende tijdelijke maatregelen inzake een publiekrechtelijke aanpak van de gevolgen van bodembeweging door gaswinning uit het Groningenveld en de gasopslag bij Norg

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Op de voordracht van Onze Minister van Economische Zaken en Klimaat van 8 juni 2020, nr. WJZ / 20155207, gedaan in overeenstemming met Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Onze Minister voor Rechtsbescherming; Gelet op artikel 29, eerste lid, van de Tijdelijke wet Groningen;Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

In het Besluit van 27 maart 2020 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet houdende tijdelijke maatregelen inzake een publiekrechtelijke aanpak van de gevolgen van bodembeweging door gaswinning uit het Groningenveld en de gasopslag bij Norg wordt in het Enig artikel na «Tijdelijke wet Groningen» ingevoegd «, met uitzondering van artikel 13,».

Onze Minister van Economische Zaken en Klimaat is belast met de uitvoering van dit besluit, dat met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst. ’s-Gravenhage, 9 juni 2020Willem-AlexanderDe Minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes

Uitgegeven de negentiende juni 2020 De Minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus

NOTA VAN TOELICHTING

In het Besluit van 27 maart 2020 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Tijdelijke wet Groningen is voorzien in inwerkingtreding van de Tijdelijke wet Groningen op 1 juli 2020. Dat besluit wordt met onderhavig besluit gewijzigd. Met deze wijziging wordt geregeld dat de Tijdelijke wet Groningen met uitzondering van artikel 13 op 1 juli 2020 in werking treedt.

In artikel 13 van de wet is geregeld binnen welke termijn het Instituut Mijnbouwschade Groningen (hierna: het Instituut) een besluit moet nemen op aanvragen om vergoeding van schade. Voor aanvragen waarop wordt besloten zonder deskundigenonderzoek bedraagt deze termijn ten hoogste acht weken. Voor aanvragen die worden afgehandeld met behulp van een deskundigenonderzoek bedraagt deze termijn twaalf weken na ontvangst van het deskundigenonderzoek. Het Instituut bepaalt in zijn werkwijze voor welke (categorie) aanvragen wordt afgezien van het gebruik van een deskundigen onderzoek bij de...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT