Besluit van 9 november 2022, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 9 februari 2022 tot wijziging van een aantal onderwijswetten in verband met aanpassingen op het gebied van de doorstroom van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs en wijziging van de stelselinrichting van doorstroomtoetsen en toetsen verbonden aan leerling- en onderwijsvolgsystemen in het basisonderwijs (Stb. 2022, 135), en het Besluit doorstroomtoetsen po

Besluit van 9 november 2022, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 9 februari 2022 tot wijziging van een aantal onderwijswetten in verband met aanpassingen op het gebied van de doorstroom van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs en wijziging van de stelselinrichting van doorstroomtoetsen en toetsen verbonden aan leerling- en onderwijsvolgsystemen in het basisonderwijs (Stb. 2022, 135), en het Besluit doorstroomtoetsen po

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Op de voordracht van Onze Minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs van 8 november 2022, nr. WJZ/34235268 (ID11416), directie Wetgeving en Juridische Zaken; Gelet op artikel XIV van de Wet van 9 februari 2022 tot wijziging van een aantal onderwijswetten in verband met aanpassingen op het gebied van de doorstroom van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs en wijziging van de stelselinrichting van doorstroomtoetsen en toetsen verbonden aan leerling- en onderwijsvolgsystemen in het basisonderwijs (Stb. 2022, 135), en artikel IV van het Besluit doorstroomtoetsen po; Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

Wet doorstroomtoetsen po.

De Wet van 9 februari 2022 tot wijziging van een aantal onderwijswetten in verband met aanpassingen op het gebied van de doorstroom van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs en wijziging van de stelselinrichting van doorstroomtoetsen en toetsen verbonden aan leerling- en onderwijsvolgsystemen in het basisonderwijs (Stb. 2022, 135) treedt in werking met ingang van 1 januari 2023, met uitzondering van: a. de artikelen I, onderdelen C, D, G, H, I, J, voor zover dat betrekking heeft op de artikelen 45b, derde en vierde lid, 45c, 45d, 45e en 45f, en M, II en, III, onderdelen B, D, E, F en G, voor zover dat betrekking heeft op de artikelen 48c, derde en vierde lid, 48d, 48e, 48f en 48g, die in werking treden met ingang van 1 augustus 2023; en b. de artikelen V, VI en VII.

Artikel 2

Besluit doorstroomtoetsen po.

Het Besluit doorstroomtoetsen po treedt in werking met ingang van 1 januari 2023, met uitzondering van: a. de artikelen I, onderdelen A, onder 1, 4 en 7, B, C, D, E, onder 1, 2 en 3, F, onder 1, 2, 4, 9 en 12, G en I, onder 1, 2 en 3, II en III, onderdelen A, onder 1, 2 en 4, B, onder 2 en 3, en E, onder 3, die in werking treden met ingang van 1 augustus 2023; b. de artikelen I, onderdelen...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT