Besluit van 18 juni 1998, houdende aanpassing van het Besluit vervoer binnenvaart aan richtlijn nr. 96/75/EG (liberalisering van de binnenvaart)

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Jaargang 1998

366

Besluit van 18 juni 1998, houdende aanpassing van het Besluit vervoer binnenvaart aan richtlijn nr. 96/75/EG (liberalisering van de binnenvaart)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Verkeer en Waterstaat van 23 april 1998, nr. DGG/J-98003952, Directoraat-Generaal Goederenvervoer;

Gelet op de richtlijn nr. 96/75/EG van de Raad van de Europese Unie van 19 november 1996, houdende voorschriften inzake bevrachting en prijsvorming in de sector nationaal en internationaal goederenvervoer over de binnenwateren in de Gemeenschap, de artikelen 2, derde lid, 7, 11, 25, 27, eerste lid, 33 en 39 van de Wet vervoer binnenvaart, artikel 31, tweede lid, van de Tijdelijke wet vrachtverdeling Noord-Zuid-vervoer, artikel IV van de wet van 14 mei 1998 tot aanpassing van de Wet vervoer binnenvaart aan richtlijn nr. 96/75/EG (Stb. 319);

De Raad van State gehoord (advies van 15 mei 1998, nr. W09.98.0167); Gezien het nader rapport van Onze Minister van Verkeer en Waterstaat van 12 juni 1998, nr. DGG/J-98005249, Directoraat-Generaal Goederenvervoer;

Hebben goedgevonden en verstaan:

ARTIKEL I

Het Besluit vervoer binnenvaart1 wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 5, aanhef, wordt «tweede tot en met zesde afdeling» vervangen door: tweede, vierde, vijfde en zesde afdeling.

B

Artikel 6

vervalt.

C

In artikel 7, eerste lid, vervalt onderdeel k.

Staatsblad 1998 366 1

D

E

F

G

H

In artikel 25: 1. komt in het tweede lid, onderdeel 3°, de zinsnede «op alle plaatsten waar het vrachtverdelingsstelsel wordt beheerd» te luiden: ten kantore van de Rijksverkeersinspectie; 2. vervalt in het tweede lid, onderdeel 4°: «met een aantekening voor algemeen ongeregeld vervoer,»; 3. vervalt het derde lid onder vernummering van het vierde tot derde lid.

I

De artikelen 29, 31 en 32 vervallen.

ARTIKEL II

De wet van 14 mei 1998 tot aanpassing van de Wet vervoer binnenvaart aan richtlijn nr. 96/75/EG treedt in werking op 30 november 1998.

ARTIKEL III

De Tijdelijke wet vrachtverdeling Noord-Zuid-vervoer wordt ingetrokken op 30 november 1998.

ARTIKEL IV

Dit besluit treedt in werking op 30 november 1998.

Staatsblad 1998 366 2

In artikel 8, tweede lid, komt «a tot en met k» te luiden: a tot en met j.

In artikel 10 vervalt: «k,».

In artikel 11 vervalt: «k,».

...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT