Besluit certificaten groen beroepsonderwijs

 
INDEX
GRATIS UITTREKSEL

Besluit van 2 november 2012, houdende het aanwijzen van onderdelen van een kwalificatie waaraan een certificaat is verbonden (Besluit certificaten groen beroepsonderwijs)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Op de voordracht van Onze Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie van 6 juli 2012, nr. WJZ / 281259 gedaan na overleg met Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap; Gelet op artikel 7.2.3, eerste lid, van de Wet educatie en beroepsonderwijs;De Afdeling Advisering van de Raad van State gehoord (advies van 8 augustus 2012, nr. W15.12.0307/IV); Gezien het nader rapport van Onze Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie van 29 oktober 2012, nr. WJZ / 12305618, uitgebracht na overleg met Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap; Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

In dit besluit wordt verstaan onder:a. certificaat:

een certificaat als bedoeld in artikel 7.2.3 van de wet;b. wet:

de Wet educatie en beroepsonderwijs.

Artikel 2

Dit besluit is uitsluitend van toepassing op beroepsonderwijs op het gebied van landbouw, natuurlijke omgeving en voedsel.

Artikel 3

Bij regeling van Onze Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie kunnen onderdelen van een kwalificatie of kwalificaties worden aangewezen waaraan een certificaat is verbonden.

Artikel 4

Dit besluit treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.

Artikel 5

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit certificaten groen beroepsonderwijs.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.histnoot’s-Gravenhage, 2 november 2012BeatrixDe Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie M. J. M. Verhagen

Uitgegeven de zestiende november 2012 De Minister van Veiligheid en Justitie, I. W. Opstelten

NOTA VAN TOELICHTING

 1. Algemeen

  1. Inleiding

   Op het terrein van landbouw, natuurlijke omgeving en voedsel is er sprake van wetgeving die bepaalde eisen stelt aan een aantal beroepsbeoefenaren. Het gaat hierbij om wetgeving op het gebied van het beroepsmatig omgaan met gezelschapsdieren, de toepassing van gewasbeschermingsmiddelen en paraveterinaire beroepen. In deze wetten wordt vereist dat de beroepsbeoefenaar kan aantonen over voldoende vakbekwaamheid te beschikken.

   De vereiste bewijzen van vakbekwaamheid zijn deels gebaseerd op bewijzen van met goed gevolg afgeronde opleidingen binnen het middelbaar beroepsonderwijs, op basis van door de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (hierna: de minister) vastgestelde kwalificaties. Deze kwalificaties zien op onderwijs op het gebied van landbouw, natuurlijke omgeving en voedsel (ook wel agrarisch of groen onderwijs genoemd). De bekwaamheid voor de bedoelde activiteiten omvat echter in de meeste gevallen slechts een onderdeel van de kennis, vaardigheden en houdingsaspecten die in de betreffende opleidingen worden verworven.

   Op basis van de Wet educatie en beroepsonderwijs (hierna: de WEB), zoals die gold tot 1 januari 2012, waren deze onderdelen opgenomen in één of meer deelkwalificaties (als bedoeld in artikel 7.2.4, tweede lid, onder b). Bij het behalen van een deelkwalificatie werd een deelcertificaat uitgereikt en bij het behalen van alle deelcertificaten verwierf de deelnemer het diploma. De vereisten van vakbekwaamheid waren in die gevallen gelijkgesteld aan het behalen van één of meer deelcertificaten. Door de wijziging per 1 januari 2012 van de...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT