Besluit van 4 juli 2012, houdende wijziging van het Besluit vrijstelling beschermde dier- en plantensoorten, in verband met de uitvoering van het Europees verbod op de handel in zeehondenproducten

 
INDEX
GRATIS UITTREKSEL

Besluit van 4 juli 2012, houdende wijziging van het Besluit vrijstelling beschermde dier- en plantensoorten, in verband met de uitvoering van het Europees verbod op de handel in zeehondenproducten

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Op de voordracht van de Staatssecretaris van Economisch Zaken, Landbouw en Innovatie, van 3 april 2012, nr. 266218, Programmadirectie Juridisch instrumentarium Natuur en Gebiedsinrichting; Gelet op verordening (EU) nr. 737/2010 van de Commissie van 10 augustus 2010 houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 1007/2009 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de handel in zeehondenproducten (PbEU 2010, L 216) en op artikel 81, eerste lid, van de Flora- en faunawet; De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 19 april 2012, nr. W15.12.0113/IV); Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie van 12 juni 2012, nr. 272130, Programmadirectie Juridisch instrumentarium Natuur en Gebiedsinrichting; Hebben goedgevonden en verstaan:

ARTIKEL I

Het Besluit vrijstelling beschermde dier- en plantensoorten wordt als volgt gewijzigd:AAan artikel 1 worden onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel e door een puntkomma, twee onderdelen toegevoegd, luidende: f. verordening (EG) nr. 1007/2009: verordening (EG) nr. 1007/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 16 september 2009 betreffende de handel in zeehondenproducten (PbEU 2009, L 286); g. verordening (EU) nr. 737/2010: verordening (EU) nr. 737/2010 van de Commissie van 10 augustus 2010 houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 1007/2009 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de handel in zeehondenproducten (PbEU 2010, L 216). BAan artikel 17a wordt een lid toegevoegd, luidende:3. Onze Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie is belast met de uitvoering van verordening (EG) nr. 1007/2009 en verordening (EU) nr. 737/2010.

ARTIKEL II

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.histnoot’s-Gravenhage, 4 juli 2012BeatrixDe Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker

Uitgegeven de...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT