Besluit van 12 november 2012, tot wijziging van het Besluit doden van dieren en het Besluit ritueel slachten in verband met de uitvoering van Verordening (EG) nr. 1099/2009 inzake de bescherming van dieren bij het doden (Pb EU 2009, L 303)

 
INDEX
GRATIS UITTREKSEL

Besluit van 12 november 2012, tot wijziging van het Besluit doden van dieren en het Besluit ritueel slachten in verband met de uitvoering van Verordening (EG) nr. 1099/2009 inzake de bescherming van dieren bij het doden (Pb EU 2009, L 303)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Op de voordracht van de Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, gedaan mede namens de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, van 27 september 2012, nr. 294093, Directie Wetgeving en Juridische Zaken; Gelet op Verordening (EG) nr. 1099/2009 van de Raad van 24 september 2009 inzake de bescherming van dieren bij het doden (PbEU 2009, L 303) en gelet op artikel 44, eerste, tweede en negende lid, van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren; De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 17 oktober 2012, no. W15.12.0399/IV); Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie van 2 november 2012, nr. 12347122, Directie Wetgeving en Juridische Zaken; Hebben goedgevonden en verstaan:

ARTIKEL I

Het Besluit doden van dieren wordt als volgt gewijzigd: A Artikel 1 komt te luiden:

Artikel 1

In dit besluit en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder: – pluimvee:

pluimvee als bedoeld in artikel 2, onderdeel o, van Verordening (EG) nr. 1099/2009; – slachten:

slachten als bedoeld in artikel 2, onderdeel j, van Verordening (EG) nr. 1099/2009; – slachthuis:

slachthuis als bedoeld in artikel 2, onderdeel k, van Verordening (EG) nr. 1099/2009; – Verordening (EG) nr. 1099/2009:

Verordening (EG) nr. 1099/2009 van de Raad van 24 september 2009 inzake de bescherming van dieren bij het doden (PbEU 2009, L 303); – wet:

Gezondheids- en welzijnswet voor dieren. B Na artikel 1 wordt een artikel toegevoegd, luidende:

Artikel 1

a.

De artikelen 2 tot en met 6 zijn niet van toepassing op het doden van dieren en op met het doden verband houdende activiteiten, bedoeld in artikel 1, eerste lid, van Verordening (EG) nr. 1099/2009, met uitzondering van pluimvee, konijnen en hazen die door hun eigenaar voor particulier huishoudelijk verbruik buiten een slachthuis worden geslacht. C Artikel 3 wordt als volgt gewijzigd: Het zinsdeel «Bij het verplaatsen, onderbrengen, fixeren, bedwelmen, slachten of doden» wordt vervangen door: Bij het doden van dieren en daarmee verband houdende activiteiten. D Artikel 4 wordt als volgt gewijzigd: 1. In het eerste lid wordt het zinsdeel «Het verplaatsen, onderbrengen, fixeren, bedwelmen, slachten of doden van dieren» vervangen door: Het doden van dieren en daarmee verband houdende activiteiten. 2. In het tweede lid komt het zinsdeel na de woorden «ten aanzien van» te luiden: de in het eerste lid bedoelde kennis en vaardigheden. E Artikel 5 wordt als volgt gewijzigd: De aanhef komt te luiden: Een dier wordt gedood door toepassing van een:. F Artikel 6 wordt als volgt gewijzigd: 1. In de aanhef wordt het zinsdeel «De artikelen 5, 12, 13 en 15 zijn niet van toepassing» vervangen door: Artikel 5 is niet van toepassing. 2. Onder vervanging van de puntkomma door een punt aan het slot van onderdeel b, vervalt onderdeel c. G De paragrafen 2 en 3 worden vervangen door:

§ 2. Uitvoering EU-verordening doden van dieren

Artikel 7

Het is verboden te handelen in strijd met bij ministeriële regeling aan te wijzen artikelen van Verordening (EG) nr. 1099/2009.

Artikel 8
  1. Bij ministeriële regeling worden regels gesteld voor een goede uitvoering van Verordening (EG) nr. 1099/2009. 2. De regels, bedoeld in het eerste lid, kunnen betrekking hebben op: a. het aanwijzen van een bevoegde autoriteit; b. het verstrekken, schorsen en intrekken van getuigschriften van vakbekwaamheid; c. het goedkeuren van opleidingsprogramma’s en de inhoud en uitvoeringsbepalingen van examens; d. het uitvoeren van controles en inspectie die relevant zijn voor de bescherming van dieren bij het doden en met het doden verband houdende activiteiten; e. gidsen voor goede praktijken; f. het doden, en daarmee verband houdende activiteiten, van dieren buiten een slachthuis.

Artikel 9
  1. Het is verboden buiten het slachthuis rundvee, eenhoevigen of loopvogels te slachten of te doden. 2. Varkens, geiten en schapen worden buiten het slachthuis uitsluitend gedood na voorafgaande bedwelming met een penschiettoestel. H Artikel 17 vervalt.

ARTIKEL II

Het Besluit ritueel slachten wordt als volgt gewijzigd: A Artikel 1 komt te luiden:

Artikel 1

In dit besluit wordt verstaan onder: – Verordening (EG) nr. 1099/2009:

Verordening (EG) nr. 1099/2009 van de Raad van 24 september 2009 inzake de bescherming van dieren bij het doden (PbEU 2009, L 303); – wet:

Gezondheids- en welzijnswet voor dieren. B Na artikel 1 wordt een artikel toegevoegd, luidende;

Artikel 1

a.

Dit besluit berust mede op de artikelen 44, eerste en tweede lid, van de Gezondheids-en welzijnswet voor dieren. C De artikelen 3 en 4 komen te luiden:

Artikel 3

Het is verboden te handelen in strijd met bij ministeriële regeling aan te wijzen artikelen van Verordening (EG) nr. 1099/2009.

Artikel 4
  1. Bij ministeriële regeling worden regels gesteld voor een goede uitvoering van Verordening (EG) nr. 1099/2009. 2. De regels, bedoeld in het eerste lid, kunnen betrekking hebben op: a. het aanwijzen van een bevoegde autoriteit; b. het verstrekken, schorsen en intrekken van getuigschriften van vakbekwaamheid; c. het goedkeuren van opleidingsprogramma’s en de inhoud en uitvoeringsbepalingen van examens; d. het uitvoeren van controles en inspectie die relevant zijn voor de bescherming van dieren bij het doden en met het doden verband houdende activiteiten; e. gidsen voor goede praktijken. D Artikel 5 wordt als volgt gewijzigd: 1. In het eerste lid wordt het zinsdeel «de door de keuringsdierenarts of de keurmeester in het belang van de bescherming van het slachtdier gegeven aanwijzingen» vervangen door: de door de op grond van artikel 114, eerste lid, van de wet aangewezen toezichthouders in het belang van de bescherming van het dier gegeven aanwijzingen. 2. In het tweede lid, derde gedachtestreepje, wordt «aan de eisen van dit besluit» vervangen door: aan de eisen van Verordening (EG) nr. 1099/2009 en van dit besluit. E De artikelen 6 en 7 vervallen. F Artikel 8 wordt als volgt gewijzigd: 1. Het eerste lid vervalt. 2. Het tweede en derde lid worden vernummerd tot eerste en tweede lid. 3. Het tweede lid (nieuw) wordt als volgt gewijzigd: Het eerste zinsdeel, afgesloten met een puntkomma, vervalt en in het resterend zinsdeel wordt het woord «na» vervangen door: Na. G Artikel 9 wordt als volgt gewijzigd: 1. Het tweede lid vervalt. 2. Het derde lid wordt vernummerd tot tweede lid. H De artikelen 10 en 11 vervallen.

ARTIKEL III

De artikelen van dit besluit treden in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT