Besluit van 5 juni 1998, houdende de drieëntwintigste wijziging van het Uitvoerbesluit strategische goederen 1963

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Jaargang 1998

365

Besluit van 5 juni 1998, houdende de drieëntwintigste wijziging van het Uitvoerbesluit strategische goederen 1963

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 22 april 1998, nr. 98027116 WJA/W, gedaan mede namens Onze Minister van Buitenlandse Zaken;

Gelet op artikel 2 van de In- en uitvoerwet;

De Raad van State gehoord (advies van 15 mei 1998, nr. W10.98.0164); Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 2 juni 1998, nr. 98035103 WJA/W, uitgebracht mede namens Onze Minister van Buitenlandse Zaken;

Hebben goedgevonden en verstaan:

ARTIKEL I

De bijlage bij het Uitvoerbesluit strategische goederen 19631 wordt als volgt gewijzigd:

A

In post ML1, onderdeel d, wordt na «klemmen» ingevoegd: , wapenvizieren.

B

Post ML2 wordt als volgt gewijzigd: 1. In de aanduiding van onderdeel b vervalt: ML2. 2. Na de laatste noot wordt een nieuw onderdeel c toegevoegd, luidende: c. wapenvizieren.

C

Post ML10, onderdeel d, komt te luiden: d. onbemande luchtvaartuigen en aanverwante apparatuur speciaal ontworpen of aangepast voor militair gebruik, als hieronder, en speciaal ontworpen onderdelen daarvoor:

Staatsblad 1998 365 1

1 Stb. 1963, 128, laatstelijk gewijzigd bij besluit van 19 november 1997, Stb. 560.

Het advies van de Raad van State wordt niet openbaar gemaakt op grond van artikel 25a, vierde lid, onder b, van de Wet op de Raad van State, omdat het uitsluitend opmerkingen van redactionele aard bevat.

  1. onbemande luchtvaartuigen, met inbegrip van op afstand geleide luchtvaartuigen (RPV's) en autonome, programmeerbare luchtvaartuigen; 2. aanverwante lanceerinrichtingen en ondersteuningsapparatuur op de grond; 3. aanverwante apparatuur voor commando en besturing;.

D

Post MLI5 wordt als volgt gewijzigd: 1. De direct onder het opschrift opgenomen noot vervalt. 2. Na noot 1 wordt een noot 2 toegevoegd, luidende: Noot 2: In ML15 zijn niet bedoeld «eerste generatie beeldversterkerbuizen» of apparatuur die speciaal is ontworpen voor het bevatten van «eerste generatie beeldversterkerbuizen».

ARTIKEL II

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag, liggende twee maanden na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT