Wet van 12 mei 2011 tot wijziging van de Wet milieubeheer, houdende aanpassing van hoofdstuk 2 aan de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen en aanvulling, verduidelijking en vereenvoudiging van de in hoofdstuk 16 opgenomen regeling van de systemen voor de handel in broeikasgas- en NOx-emissierechten in verband met aanbevelingen uit het project Evaluatie Emissiehandel, proefprojecten voor de opslag van CO2 en wijzigingen van verordening (EG) nr. 2216/2004 van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 21 december 2004 inzake een gestandaardiseerd en beveiligd registersysteem overeenkomstig Richtlijn 2003/87/EG van het Europees Parlement en de Raad en Beschikking 280/2004/EG van het Europees Parlement en de Raad (PbEU L 386) (Aanpassingswet handel in emissierechten II)

Wet van 12 mei 2011 tot wijziging van de Wet milieubeheer, houdende aanpassing van hoofdstuk 2 aan de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen en aanvulling, verduidelijking en vereenvoudiging van de in hoofdstuk 16 opgenomen regeling van de systemen voor de handel in broeikasgas- en NOx-emissierechten in verband met aanbevelingen uit het project Evaluatie Emissiehandel, proefprojecten voor de opslag van CO2 en wijzigingen van verordening (EG) nr. 2216/2004 van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 21 december 2004 inzake een gestandaardiseerd en beveiligd registersysteem overeenkomstig Richtlijn 2003/87/EG van het Europees Parlement en de Raad en Beschikking 280/2004/EG van het Europees Parlement en de Raad (PbEU L 386) (Aanpassingswet handel in emissierechten II)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat tengevolge van de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen een aantal bepalingen uit hoofdstuk 2 van de Wet milieubeheer kan komen te vervallen en dat uit de evaluatie van de systemen voor de handel in broeikasgas- en NOx-emissierechten en uit de uitvoeringspraktijk van de Nederlandse emissieautoriteit is gebleken dat enige verduidelijking en vereenvoudiging in hoofdstuk 16 van de Wet milieubeheer nodig is en voorts dat dit hoofdstuk enige aanvulling behoeft in verband met proefprojecten voor de opslag van CO2 en met wijzigingen van verordening (EG) nr. 2216/2004 van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 21 december 2004 inzake een gestandaardiseerd en beveiligd registersysteem overeenkomstig Richtlijn 2003/87/EG van het Europees Parlement en de Raad en Beschikking 280/2004/EG van het Europees Parlement en de Raad (PbEU L 386); Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

ARTIKEL I

De Wet milieubeheer wordt als volgt gewijzigd: A Hoofdstuk 2 wordt als volgt gewijzigd: 1. Artikel 2.3 wordt als volgt gewijzigd: a. Het tweede, vijfde, zesde en zevende lid vervallen. b. Het derde en vierde lid worden vernummerd tot tweede en derde lid. 2. De artikelen 2.4, 2.6, 2.8, voor wat betreft de aanduiding «1.» voor het eerste lid, het tweede lid en het derde lid, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 2.15, 2.16, derde lid, 2.16b en 2.16c vervallen. 3. In artikel 2.5 wordt «broeikasgasemissierechten, emissiereductie-eenheden en gecertificeerde emissiereducties» vervangen door: broeikasgasemissierechten, emissiereductie-eenheden, gecertificeerde emissiereducties, toegewezen eenheden en verwijderingseenheden. 4. Artikel 2.7 wordt als volgt gewijzigd: a. Het tweede lid vervalt. b. Het derde lid wordt vernummerd tot tweede lid. 5. Artikel 2.16, tweede lid, tweede volzin, komt te luiden:

Dit vertrouwelijk karakter kan voortvloeien uit de aard van de gegevens, dan wel uit het feit dat personen deze aan de bestuursorganen, bedoeld in het eerste lid, hebben verstrekt onder het beding dat zij als vertrouwelijk zullen gelden. B Hoofdstuk 16 wordt als volgt gewijzigd: 1. Artikel 16.1 wordt als volgt gewijzigd: a. In het eerste lid worden in de alfabetische rangorde de volgende begripsbepalingen ingevoegd: toegewezen eenheid:

eenheid als bedoeld in artikel 2, onder e, van de EG-verordening register handel in broeikasgasemissierechten (AAU); verwijderingseenheid:

eenheid als bedoeld in artikel 2, onder r, van de EG-verordening register handel in broeikasgasemissierechten (RMU). b. In het vierde lid vervalt in de omschrijving van het begrip «emissieverslag»: , eerste lid, onder b,. 2. Artikel 16.2 wordt als volgt gewijzigd: a. In het vierde lid wordt «krachtens het tweede lid» telkens vervangen door: krachtens artikel 16.1, tweede lid,. b. Het vijfde lid vervalt. c. Het zesde en zevende lid worden genummerd vijfde en zesde lid. d. In het vijfde lid (nieuw), eerste volzin, vervalt: «en vijfde». e. In het zesde lid (nieuw) wordt «vierde, vijfde en zesde lid» vervangen door: vierde en vijfde lid. 3. Na artikel 16.2 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 16.2

a.

  1. Deze afdeling is, met uitzondering van paragraaf 16.2.1.3, mede van toepassing op het transport van CO2 (CCS). 2. Voor de toepassing van deze afdeling op het transport van CO2 (CCS) wordt onder «degene die de inrichting drijft» verstaan: de natuurlijke persoon of de privaatrechtelijke of publiekrechtelijke rechtspersoon die de transportactiviteit verricht...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT