Besluit van 19 oktober 2012, houdende wijziging van het Besluit etikettering energiegebruik personenauto’s in verband met het vervallen van bijlage 4 en de delegatie van de normering

 
INDEX
GRATIS UITTREKSEL

Besluit van 19 oktober 2012, houdende wijziging van het Besluit etikettering energiegebruik personenauto’s in verband met het vervallen van bijlage 4 en de delegatie van de normering

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Op de voordracht van Onze Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie van 22 mei 2012, nr. WJZ / 12059137, gedaan in overeenstemming met de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu; Gelet op artikel 13 van de Wet implementatie EU-richtlijnen energie-efficiëntie; De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 21 juni 2012, nr. W. 15.12.184/IV); Gezien het nader rapport van Onze Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie van 17 oktober 2012, nr. WJZ 12087100, uitgebracht in overeenstemming met de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu; Hebben goedgevonden en verstaan:

ARTIKEL I

Het Besluit etikettering energiegebruik personenauto’s wordt als volgt gewijzigd: A Artikel 1 wordt als volgt gewijzigd 1. Onderdeel t komt te luiden: t. referentiewaarde:

de waarde van de CO2-uitstoot als uitkomst van formules die zijn opgenomen de regeling, bedoeld in artikel 6a, respectievelijk voor personenauto's met benzine als brandstof, en personenauto's met diesel als brandstof;. 2. Onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel x door een puntkomma, wordt een onderdeel toegevoegd, luidende: y. energie-efficiëntieklasse:

de klassegewijze indeling van nieuwe modellen personenauto’s op basis van de berekende waarden voor de relatieve energiezuinigheid ten opzichte van een referentiewaarde. B In artikel 2, eerste lid wordt het woord «reisen» vervangen door: eisen. C In de artikelen 3, vierde lid, en 9, tweede lid, wordt «Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer» vervangen door: Onze Minister van Infrastructuur en Milieu. D Na artikel 6 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 6

a.

Bij regeling van Onze Minister van Infrastructuur en Milieu worden regels vastgesteld voor: a. de bepaling van de energie-efficiëntieklasse en b. de vaststelling van de constanten en waarden ten behoeve van de berekening van de relatieve zuinigheid. E In artikel 7, derde lid, onderdeel b, wordt «berekend overeenkomstig bijlage 4» vervangen door: berekend overeenkomstig de regeling, bedoeld in artikel 6a. F In artikel 8, eerste lid, wordt «de in bijlage 4 opgenomen...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT