Besluit van 21 september 2012, houdende wijziging van het Besluit Faunafonds (decentralisatie financiering Faunafonds)

 
INDEX
GRATIS UITTREKSEL

Besluit van 21 september 2012, houdende wijziging van het Besluit Faunafonds (decentralisatie financiering Faunafonds)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Op de voordracht van de Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie van 17 juli 2012, no. 278724; Gelet op artikel 96, tweede lid, van de Flora- en faunawet; De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 1 augustus 2012, no. W15.12.0305/IV); Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie van 17 september 2012, no. 294022; Hebben goedgevonden en verstaan:

ARTIKEL I

Het Besluit Faunafonds wordt als volgt gewijzigd: A In artikel 4 wordt «ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij» vervangen door:

ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. B Artikel 6 komt te luiden:

Artikel 6

De door gedeputeerde staten van de provincies jaarlijks aan het Faunafonds te verlenen bijdrage is gelijk aan de totale uitgaven van het Faunafonds met betrekking tot de uitvoering van de taken, bedoeld in artikel 83, eerste en tweede lid, van de wet. C Artikel 7 vervalt.

ARTIKEL II

Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2013.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.histnoot Het Oude Loo, 21 september 2012 Beatrix De Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker

Uitgegeven de drieëntwintigste oktober 2012 De Minister van Veiligheid en Justitie, I. W. Opstelten

NOTA VAN TOELICHTING

  1. Inleiding

    Dit besluit wijzigt de bepalingen in het Besluit Faunafonds omtrent de bijdragen die de Minister van Economische Zaken. Landbouw en Innovatie (EL&I) en gedeputeerde staten van de provincies beschikbaar stellen aan het Faunafonds. Aanleiding voor de wijziging zijn de afspraken tussen het Rijk en de provincies in het bestuursakkoord natuur over ondermeer de financiële verantwoordelijkheid voor het Faunafonds (zie hierna in paragraaf 2). Deze afspraken gelden vanaf 1 januari 2012 en lopen, door de financiële verantwoordelijkheid te wijzigen, vooruit op de formele decentralisatie van de taken van het Faunafonds, zoals voorgesteld in het wetsvoorstel Natuurbescherming.1 Tot het wetsvoorstel kracht van wet verkrijgt en in werking treedt, stelt het Besluit Faunafonds, conform artikel 96 van de Flora- en faunawet (Ffw), regels over de bijdragen van de Minister van EL&I en provincies aan het Faunafonds. Met de wijzigingen in dit besluit zijn de bepalingen van het Besluit Faunafonds in overeenstemming gebracht met de afspraken in het...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT