Fiscale verzamelwet 2021

Wet van 11 november 2020 tot wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Fiscale verzamelwet 2021)

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het in het kader van het fiscale beleid voor het jaar 2021 en volgende jaren wenselijk is in een aantal belastingwetten en enige andere wetten wijzigingen aan te brengen is een wettelijke delegatiegrondslag voor een compensatieregeling op te nemen; Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

ARTIKEL I

De Wet inkomstenbelasting 2001 wordt als volgt gewijzigd:AIn artikel 4.17a, zesde lid, onderdeel b, wordt «de onder 1° bedoelde bezittingen en schulden» vervangen door «de bezittingen en schulden, bedoeld in onderdeel a». BIn artikel 4.17b, derde lid, wordt «het zevende lid» vervangen door «het achtste lid».CIn artikel 5.4, zevende lid, wordt «vijfde lid» vervangen door «vierde lid».DIn artikel 6.32 vervallen het tweede lid alsmede de aanduiding «1.» voor het eerste lid. ENa artikel 6.36 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 6.37

Geen gift.

Voor de toepassing van deze afdeling en de daarop berustende bepalingen wordt onder een gift niet verstaan: a. een bevoordeling of bijdrage in contant geld; b. een bevoordeling of bijdrage die wordt betaald, verrekend of ter beschikking gesteld bij of na het overlijden van de belastingplichtige dan wel op een daarmee samenhangend tijdstip. FIn artikel 8.14a, eerste lid, onderdeel a, vervalt «, dan wel hij in aanmerking komt voor de zelfstandigenaftrek».

ARTIKEL II

De Wet op de loonbelasting 1964 wordt als volgt gewijzigd:AIn artikel 31a, dertiende lid, aanhef, wordt «tweede lid» vervangen door «derde lid».BIn artikel 38p, vierde lid, wordt «de artikelen 6, derde lid, onderdeel c, en 32, derde lid» vervangen door «artikel 32, derde lid».

ARTIKEL III

De Wet op de vennootschapsbelasting 1969 wordt als volgt gewijzigd:AIn artikel 16 wordt, onder vernummering van het derde lid tot vierde lid, een lid ingevoegd, luidende: 3. Onder een gift wordt niet verstaan een bevoordeling of bijdrage in contant geld. BIn artikel 18, eerste lid, wordt «artikel 15ba en artikel 15d» vervangen door «artikel 15ba, de artikelen 15bd tot en met 15bh en artikel 15d».

ARTIKEL IV

De Wet op de kansspelbelasting wordt als volgt gewijzigd:AArtikel 1 wordt als volgt gewijzigd:1. In onderdeel a wordt «degene die gelegenheid geeft tot deelname aan binnenlandse casinospelen» vervangen door «de houder van een vergunning als bedoeld in artikel 27g, eerste lid, van de Wet op de kansspelen, ten aanzien van de onder die vergunning aangeboden casinospelen, en degene die opbrengst geniet van zonder een vergunning als bedoeld in artikel 27g, eerste lid, van de Wet op de kansspelen aangeboden casinospelen in Nederland». 2. Onderdeel d komt te luiden: d. de houder van een vergunning als bedoeld in artikel 31a, eerste lid, van de Wet op de kansspelen, ten aanzien van de onder die vergunning aangeboden kansspelen op afstand, en degene die opbrengst geniet van het tijdelijk zonder een vergunning als bedoeld in artikel 31a, eerste lid, van de Wet op de kansspelen aangeboden kansspelen op afstand;. BIn artikel 2, tweede lid, wordt «een andere titel dan titel Vb van de Wet op de kansspelen» vervangen door «een ander artikel dan artikel 31a, eerste lid, van de Wet op de kansspelen».

ARTIKEL V

De Successiewet 1956 wordt als volgt gewijzigd:AArtikel 1a, vierde lid, vervalt onder vernummering van het vijfde en zesde lid tot vierde en vijfde lid. BIn het opschrift van hoofdstuk III wordt «het recht» vervangen door «de belasting».

ARTIKEL VI

De in artikel 1a, eerste lid, onderdeel d, van de Successiewet 1956 gestelde voorwaarde geldt voor het kalenderjaar 2015 niet voor een bloedverwant in de eerste graad die een uitkering als bedoeld in artikel 19a van de Wet maatschappelijke ondersteuning zoals dat artikel op 31 december 2014 luidde heeft genoten in verband met in het kalenderjaar 2014 aan de in het kalenderjaar 2015 overleden bloedverwant verleende zorg.

ARTIKEL VII

De Algemene douanewet wordt als volgt gewijzigd:AArtikel 1:3 wordt als volgt gewijzigd:1. In het eerste lid wordt na onderdeel ba een onderdeel ingevoegd, luidende: bb. Verordening liquide middelen:

Verordening (EU) 2018/1672 van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2018 betreffende de controle van...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT