Wet van 30 januari 1997 tot wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Fonds economische structuurversterking voor het jaar 1996 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

 
INDEX
GRATIS UITTREKSEL

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Jaargang 1997

111

Wet van 30 januari 1997 tot wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Fonds economische structuurversterking voor het jaar 1996 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Fonds economische structuurversterking, voor het jaar 1996, vastgesteld bij de wet van 4 april 1996, Stb. 265, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 26 september 1996, Stb. 526;

Zo is het, dat Wij met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De begroting van de uitgaven van het Fonds economische structuurversterking voor het jaar 1996 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit kolom 3 van de bij deze wet behorende begrotingsstaat, onderdeel uitgaven.

Artikel 2

De begroting van de ontvangsten van het Fonds economische structuurversterking voor het jaar 1996 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit kolom 3 van de bij deze wet behorende begrotingsstaat, onderdeel ontvangsten.

Artikel 3

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 december van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na de datum van 1 december, dan treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 december van het onderhavige begrotingsjaar.

Staatsblad 1997 111 1

Zie voor de behandeling in de Staten-Generaal: Kamerstukken II 1996/97, 25 147. Handelingen II 1996/97, blz. 3342. Kamerstukken I 1996/97, 25 147 (161a). Handelingen I 1996/97, blz. 602-603.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te 's-Gravenhage, 30 januari 1997

Beatrix

De Minister van Economische Zaken, G. J. Wijers

De Minister van Financiën, G. Zalm

Uitgegeven de elfde maart 1997

De Minister van Justitie, W. Sorgdrager

7S0083 ISSN 0920 - 2064 Sdu Uitgevers 's-Gravenhage 1997

Staatsblad 1997 111 2

Begrotingsstaat behorende bij de Wet van...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT