Besluit van 17 juli 2012 tot wijziging van het Besluit universele dienstverlening en eindgebruikersbelangen ter implementatie van de herziene universeledienstrichtlijn in verband met diensten voor eindgebruikers met een fysieke beperking, alsmede wijziging van het Besluit randapparaten en radioapparaten 2007 en het Frequentiebesluit

 
INDEX
GRATIS UITTREKSEL

Besluit van 17 juli 2012 tot wijziging van het Besluit universele dienstverlening en eindgebruikersbelangen ter implementatie van de herziene universeledienstrichtlijn in verband met diensten voor eindgebruikers met een fysieke beperking, alsmede wijziging van het Besluit randapparaten en radioapparaten 2007 en het Frequentiebesluit

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Op de voordracht van Onze Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie van 9 mei 2012, nr. WJZ / 12046663; Gelet op richtlijn nr. 2009/136/EG van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2009 tot wijziging van Richtlijn 2002/22/EG inzake de universele dienst en gebruikersrechten met betrekking tot elektronische communicatienetwerken en -diensten en de artikelen 3.3, negende lid, 3.5, derde lid, 9.1, tweede en vierde lid, 9.2, tweede lid, 10.1, tweede lid, 10.2, tweede lid, 10.3 en 10.4 van de Telecommunicatiewet; De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 12 juni 2012, nr. W15.12.0159/IV); Gezien het nader rapport van Onze Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie van 16 juli 2012, nr. WJZ/12077840, uitgebracht; Hebben goedgevonden en verstaan:

ARTIKEL I

Het Besluit universele dienstverlening en eindgebruikersbelangen wordt als volgt gewijzigd: A Aan artikel 1.1 worden, onder vervanging van de punt aan het eind van onderdeel j door een puntkomma, de volgende onderdelen toegevoegd: k. bemiddelingsdienst:

algemeen beschikbare dienst waarmee door omzetting van real-time text of beeld van gebarentaal, eventueel ondersteund door spraak, naar spraak en spraak naar real-time text of beeld van gebarentaal, eventueel ondersteund door spraak, een gesprek kan worden gevoerd tussen enerzijds een eindgebruiker die gebruik maakt van tekst- of beeldtelefonie en anderzijds een eindgebruiker die gebruik maakt van reguliere telefonie; l. real-time text:

teken voor teken verstuurde en ontvangen tekst; m. gebarentaal:

Nederlandse Gebarentaal en Nederlands met Gebaren; B De aanduiding «§ 2.1. Kwaliteit en betaalbaarheid» wordt vervangen door: § 2.1. Aard en kwaliteit. C In artikel 2.1 wordt «openbaar telefoonnetwerk» telkens vervangen door: openbaar elektronisch communicatienetwerk. D Na artikel 2.3 worden drie nieuwe artikelen ingevoegd, luidende:

Artikel 2.3

a.

 1. De in artikel 9.1, eerste lid, onderdeel f, van de wet genoemde dienst waardoor eindgebruikers met een auditieve beperking of spraakbeperking toegang hebben tot de in artikel 9.1, eerste lid, onderdeel b en e, van de wet genoemde diensten is de bemiddelingsdienst. 2. De bemiddelingsdienst ondersteunt de bij ministeriële regeling aangewezen standaarden. 3. De bemiddelingsdienst treft de voorzieningen die noodzakelijk zijn om oproepen van eindgebruikers met een auditieve beperking of spraakbeperking naar alarmnummers met voorrang te bemiddelen. 4. Bij ministeriële regeling kunnen eisen worden gesteld aan de toegankelijkheid van de bemiddelingsdienst, waaronder de te bemiddelen gesprekken, de openingstijden en de wachttijd voor aanvang van een door de dienst te bemiddelen gesprek. Ten aanzien van het bemiddelen van gesprekken in enerzijds real-time text en anderzijds gebarentaal kunnen verschillende eisen worden gesteld.

Artikel 2.3

b.

 1. De in artikel 9.1, eerste lid, onderdeel f, van de wet genoemde dienst waardoor eindgebruikers met een visuele beperking, toegang hebben tot de in artikel 9.1, eerste lid, onderdeel d, genoemde dienst is de abonnee-informatiedienst. 2. Bij ministeriële regeling kunnen nadere eisen worden gesteld aan de kwaliteit van de abonnee-informatiedienst voor eindgebruikers met een visuele beperking.

Artikel 2.3

c.

Bij ministeriële regeling kunnen andere dan de in de artikelen 2.1 tot en met 2.3b bedoelde regels worden gesteld met betrekking tot de kwaliteit van de in artikel 9.1, eerste lid, van de wet genoemde diensten. E Na artikel 2.3c wordt ingevoegd de aanduiding: § 2.2. Betaalbaarheid. F In artikel 2.5, derde lid, wordt «de toegang tot de openbare telefoondienst op een vaste locatie, bedoeld in artikel 9.1, eerste lid, onderdeel a, van de wet,» vervangen door: de toegang tot het openbare elektronische communicatienetwerk en de levering van de openbare telefoondienst, bedoeld in artikel 9.1, eerste lid, onderdelen a en b, van de wet. G Artikel 2.6 wordt als volgt gewijzigd: a. In het eerste lid wordt «artikel 9.1, eerste lid, onderdeel b, van de wet» vervangen door: artikel 9.1, eerste lid, onderdeel c, van de wet. b. In het tweede lid wordt «artikel 9.1, eerste lid, onderdelen c en d, van de wet» vervangen door: artikel 9.1, eerste lid, onderdeel d, van de wet. c. Er wordt een lid toegevoegd, luidende: 3. Het tarief voor gebruik van de abonnee-informatiedienst voor eindgebruikers met een visuele beperking is voor de eindgebruiker niet hoger dan het tarief voor bellen naar een geografisch nummer. H Artikel 2.7 komt te luiden:

Artikel 2.7

Het tarief voor een gesprek dat door de bemiddelingsdienst wordt bemiddeld is voor de eindgebruiker niet hoger dan het tarief voor het bellen naar een geografisch nummer. I De aanduiding «§ 2.2. Verplichtingen voor aanbieders die krachtens artikel 9.2 van de wet zijn aangewezen» wordt vervangen door: § 2.3. Verplichtingen voor aanbieders die krachtens artikel 9.2 van de wet zijn aangewezen. J Na artikel 2.11 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 2.11

a.

De aanbieder van de bemiddelingsdienst die krachtens artikel 9.2, eerste lid, van de wet is aangewezen, verstrekt aan consumenten op duidelijke, volledige en begrijpelijke wijze de bij ministeriële regeling te bepalen informatie. K De aanduiding «§ 2.3. Bijdrage in de kosten van de universele dienst» wordt vervangen door: § 2.4. Bijdrage in de kosten van de universele dienst.

ARTIKEL II
Artikel 1

van het Besluit randapparaten en radioapparaten 2007 wordt als volgt gewijzigd: a. Onderdeel k komt te luiden: k. overeenstemmingsbeoordelingsorgaan:

instantie die voor het beoordelen van overeenstemming van randapparaten en radioapparaten met de normen van een derde land en volgens de regels en procedures van het derde land is aangewezen. b. Onderdeel l vervalt.

ARTIKEL III

Het Frequentiebesluit wordt als volgt gewijzigd: A Artikel 7 vervalt. B Artikel 8, eerste lid, komt te luiden: 1. Bij ministeriële regeling worden in het kader van de behandeling van een aanvraag om een vergunning regels gesteld omtrent de toepassing en uitvoering van de veiling of de vergelijkende toets. Deze regels kunnen per te verlenen vergunning verschillen. C Artikel 16, eerste lid, onderdeel d, komt te luiden: d. verplichtingen die voortvloeien uit de toezeggingen die de vergunninghouder in het kader van een veiling of een vergelijkende toets heeft gedaan, ook indien slechts één aanvrager aan de bij of krachtens de wet gestelde eisen voldoet;

ARTIKEL IV

Dit besluit treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, met uitzondering van de artikelen II en III, die in werking treden met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.histnoot Tavarnelle, 17 juli 2012 Beatrix De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M. J. M. Verhagen

Uitgegeven de zevenentwintigste juli 2012 De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven

NOTA VAN TOELICHTING

 1. Algemeen

  1. Doel en aanleiding

   Dit besluit dient hoofdzakelijk ter vervolmaking van de implementatie van Richtlijn 2009/136/EG van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2009 tot wijziging van Richtlijn 2002/22/EG inzake de universele dienst en gebruikersrechten met betrekking tot elektronischecommunicatienetwerken en -diensten, Richtlijn 2002/58/EG betreffende de verwerking van persoonsgegevens en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer in de sector elektronische communicatie en Verordening (EG) nr. 2006/2004 betreffende samenwerking tussen de nationale instanties die verantwoordelijk zijn voor handhaving van de wetgeving inzake consumentenbescherming (PbEG L 337) (hierna: de Richtlijn burgerrechten). In hoofdzaak wordt in de implementatie van deze twee richtlijnen voorzien door de Wijziging van de Telecommunicatiewet ter implementatie van de herziene telecommunicatierichtlijnen (Staatsblad 2012, 235).

  2. Universele dienst voor eindgebruikers met een fysieke beperking

   In de Richtlijn burgerrechten is artikel 7 van de Universeledienstrichtlijn, dat gaat over toegang tot de universele dienst voor eindgebruikers met een fysieke beperking, aangescherpt...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT