Besluit van 16 november 2012, houdende wijziging van het Handelsregisterbesluit 2008 en het Financieel besluit handelsregister

 
INDEX
GRATIS UITTREKSEL

Besluit van 16 november 2012, houdende wijziging van het Handelsregisterbesluit 2008 en het Financieel besluit handelsregister

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Op de voordracht van Onze Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie van 28 augustus 2012, nr. WJZ / 12301756; Gelet op de artikelen 17, eerste lid, 50, eerste en vierde lid, en 51 van de Handelsregisterwet 2007; De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 4 oktober 2012, nr. W 15.12.0345/IV); Gezien het nader rapport van Onze Minister van Economische Zaken van 12 november 2012, nr. WJZ / 12338086; Hebben goedgevonden en verstaan:

ARTIKEL I

Het Handelsregisterbesluit 2008 wordt gewijzigd als volgt: A Aan artikel 11 wordt onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel b door een puntkomma een onderdeel toegevoegd, luidende: c. de naam van de berichtenbox van het centraal loket, bedoeld in artikel 5, eerste lid, onderdeel a, onder 2° van de Dienstenwet. B Aan artikel 15, tweede lid, wordt onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel b door een puntkomma een onderdeel toegevoegd, luidende: c. de naam van de berichtenbox van het centraal loket, bedoeld in artikel 5, eerste lid, onderdeel a, onder 2° van de Dienstenwet. C Artikel 22 wordt als volgt gewijzigd: 1. Het eerste lid, onderdeel c, komt te luiden: c. Het geplaatste kapitaal en het gestorte deel ervan;. 2. Het eerste lid, onderdeel d, vervalt. 3. Er worden twee leden toegevoegd: 3. In het handelsregister wordt over een naamloze vennootschap, een Europese naamloze vennootschap en een Europese coöperatieve vennootschap opgenomen: a. het maatschappelijk kapitaal en wordt het bedrag van het geplaatste kapitaal en het gestorte deel ervan, bedoeld in het eerste lid, onderdeel c, onderverdeeld naar soort, indien er verschillende soorten aandelen zijn; b. indien niet volgestorte aandelen zijn uitgegeven, de persoonlijke gegevens met uitzondering van de handtekening van de houders van zulke aandelen, met vermelding van het aandelenbezit van iedere houder en van het daarop gestorte bedrag. 4. In het handelsregister wordt opgenomen of een bestuurder al dan niet uitvoerend is.

ARTIKEL II

Het Financieel besluit handelsregister wordt gewijzigd als volgt: A In artikel 4 worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1. In het eerste lid wordt na «uit het handelsregister» ingevoegd: en de bescheiden die daarbij krachtens wettelijk voorschrift zijn gedeponeerd. 2. In het tweede lid wordt na «uit het handelsregister» ingevoegd: is ingeschreven of daarbij krachtens wettelijk voorschrift is gedeponeerd. 3. In de eerste volzin van het derde lid wordt «worden de kosten» vervangen door: wordt de vergoeding. 4. In de tweede volzin van het derde lid wordt «De kosten worden» vervangen door: De vergoeding wordt. 5. Er wordt een lid toegevoegd, luidende: 4. Bij ministeriële regeling wordt de hoogte van de vergoeding vastgesteld voor het verstrekken van afschriften van gedeponeerde bescheiden of onderdelen daaruit. De vergoeding wordt onderscheiden vastgesteld naar het aantal en de soort gegevens. B Artikel 5 komt te luiden:

Artikel 5
 1. De betalingstermijn, bedoeld in artikel 50, vierde lid, van de Handelsregisterwet 2007, is gelijk aan de termijn voor de levering van de dienst genoemd in artikel 4, eerste lid, onderdelen a, b en e, en het tweede lid. 2. De betalingstermijn, bedoeld in artikel 50, vierde lid, van de Handelsregisterwet 2007 wordt vastgesteld op vier weken voor de diensten en producten genoemd in artikel 4, eerste lid, onderdelen c en d, en het derde en vierde lid.

ARTIKEL III
 1. Artikel I, onderdelen A en B, treedt in werking op 1 december 2012. 2. Artikel I, onderdeel C, treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot 1 oktober 2012. 3. Artikel II treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.

  Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.histnoot ’s-Gravenhage, 16 november 2012 Beatrix De Minister van Economische Zaken, H. G. J. Kamp

  Uitgegeven de drieêntwintigste november 2012 De Minister van Veiligheid en Justitie, I. W. Opstelten

  NOTA VAN TOELICHTING

  1. Algemeen

 2. Doel en aanleiding

  Dit besluit wijzigt het Handelsregisterbesluit 2008 en het Financieel besluit handelsregister en strekt ertoe de volgende zaken te regelen: de opname in het handelsregister van de naam van de berichtenbox van ondernemingen, aanpassingen in verband met de Wet flexibilisering BV-recht en vaststelling van de termijn waarbinnen de betaling moet worden gedaan voor producten en diensten uit het handelsregister. Daarnaast herstelt het enkele wetstechnische leemten en gebreken in artikel II, onderdeel A.

  De berichtenbox voor bedrijven (en rechtspersonen) is een beveiligd e-mailsysteem waarmee ondernemers digitaal berichten kunnen uitwisselen met Nederlandse overheidsinstanties (de Rijksoverheid, provincies, gemeenten en waterschappen). De naam van de berichtenbox...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT