Herstelbesluit financiële markten 2018

 
INDEX
GRATIS UITTREKSEL

Besluit van 12 juli 2018 tot wijziging van het Besluit prudentiële regels Wft, het Besluit Markttoegang financiële ondernemingen Wft, het Besluit bijzondere prudentiële maatregelen, beleggerscompensatie en depositogarantie Wft, het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft, het Besluit bestuurlijke boetes financiële sector, het Besluit politiegegevens en het Besluit prudentieel toezicht financiële groepen Wft (Herstelbesluit financiële markten 2018)

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Op de voordracht van Onze Minister van Financiën van 31 mei 2018, 2018-0000090074, directie Financiële Markten, gedaan in overeenstemming met Onze Minister van Justitie en Veiligheid; Gelet op de artikelen 1:81, eerste en tweede lid, 2:31, derde lid, 2:36, tweede lid, 2:37, tweede lid, 2:41, tweede lid, 3:9, derde lid, 3:53, derde lid, 3:57, tweede lid, 3:59, tweede lid, 3:63, tweede lid, 3:67, vijfde lid, 3:68a, tweede lid, 3:72, vijfde en zevende lid, 3:73c, tweede lid, 3:259, derde en vierde lid, 3:259a, vijfde lid, 3:288a, eerste en tweede lid, 3A:68, vijfde lid, 4:10, derde lid en 4:22, eerste lid, van de Wet op het financieel toezicht, en artikel 18, eerste lid, van de Wet politiegegevens; De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 20 juni 2018, nr. W06.18.0130/III); Gezien het nader rapport van Onze Minister van Financiën van 10 juli 2018, 2018-0000108888, directie Financiële Markten, uitgebracht in overeenstemming met Onze Minister van Justitie en Veiligheid; Hebben goedgevonden en verstaan:

ARTIKEL I

Het Besluit prudentiële regels Wft wordt als volgt gewijzigd: AArtikel 5 wordt als volgt gewijzigd:1. Voor de tekst wordt de aanduiding «1.» geplaatst. 2. Er wordt een lid toegevoegd, luidende: 2. Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing op de beoordeling van de betrouwbaarheid van een persoon door de Nederlandsche Bank op grond van een verordening als bedoeld in artikel 1:24, derde lid, van de wet. BAan de artikelen 23d, eerste lid, en 23e, eerste lid, wordt een zin toegevoegd, luidende:

Een herstelplan wordt ter goedkeuring voorgelegd na vaststelling door het bestuur van de onderneming. CArtikel 48 wordt als volgt gewijzigd:1. In het eerste lid, onderdelen g en h, wordt telkens na «artikel 3:53, eerste lid, of 3:54, eerste lid, van de wet,» ingevoegd «die niet handelt voor eigen rekening en». 2. Na het eerste lid wordt, onder vernummering van het tweede tot en met vierde lid tot derde tot en met vijfde lid, een lid ingevoegd, luidende: 2. Voor de toepassing van het eerste lid, onderdelen g en h, wordt niet als handelen voor eigen rekening aangemerkt: a. het houden van posities in financiële instrumenten als belegging van het eigen vermogen; b. het tijdelijk voor eigen rekening aanhouden van posities in financiële instrumenten bij het uitvoeren van orders van cliënten met betrekking tot deze instrumenten, mits toegestaan door de Autoriteit Financiële Markten en onder de voorwaarden, bedoeld in artikel 29, tweede lid, van de richtlijn kapitaalvereisten. 3. In het vierde lid (nieuw) wordt «tweede lid» vervangen door «derde lid». DAan artikel 65 wordt een lid toegevoegd, luidende:9. Indien de Europese Commissie op grond van artikel 172, tweede of vierde lid, van de richtlijn solvabiliteit II het solvabiliteitsregime van een staat die geen lidstaat is gelijkwaardig acht met die van de richtlijn solvabiliteit II, worden voor de berekening van het solvabiliteitskapitaalvereiste herverzekeringsovereenkomsten met verzekeraars met zetel in die staat gelijkgesteld met herverzekeringsovereenkomsten met verzekeraars met zetel in een lidstaat. EAan artikel 66 wordt een lid toegevoegd, luidende:7. Artikel 65, negende lid, is van overeenkomstige toepassing. FIn artikel 70, tweede lid, vervalt «, tenzij een verzekeraar gebruik maakt van de overgangsmaatregel, bedoeld in artikel 308 quinquies van die richtlijn». GIn artikel 106 vervalt «bank,» en wordt «artikel 3:63, eerste lid, 3:64 of 3:65 van de wet» vervangen door «artikel 3:63, eerste lid, van de wet». HNa artikel 106 wordt, onder vernummering van artikel 106a tot artikel 106b, een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 106

a.

De liquiditeit van een bank als bedoeld in artikel 3:63, eerste lid, 3:64 of 3:65 van de wet is voldoende, indien wordt voldaan aan de liquiditeitsvereisten ingevolge deel 6 van de verordening kapitaalvereisten, dat van overeenkomstige toepassing is op de activiteiten vanuit een bijkantoor in Nederland van een bank met zetel in een staat die geen lidstaat is. IArtikel 107 wordt als volgt gewijzigd:1. In het eerste lid, aanhef, wordt «een bank, clearinginstelling of kredietunie als bedoeld in artikel 3:63, 3:64 of 3:65 van de wet» vervangen door «een clearinginstelling of kredietunie als bedoeld in artikel 3:63, eerste lid, van de wet». 2. In het eerste lid, onderdeel c, vervalt «bank,». 3. In het tweede lid vervalt «bank of». JIn artikel 108, eerste lid, wordt «een bank of clearinginstelling als bedoeld in artikel 3:63, 3:64 of 3:65 van de wet» vervangen door «een clearinginstelling als bedoeld in artikel 3:63, eerste lid, van de wet». KArtikel 111 wordt als volgt gewijzigd:1. In het eerste lid wordt «een bank of clearinginstelling als bedoeld in artikel 3:63, 3:64 of 3:65 van de wet» vervangen door «een clearinginstelling of kredietunie als bedoeld in artikel 3:63, eerste lid, van de wet». 2. In het derde lid vervalt «bank,». LArtikel 114 wordt als volgt gewijzigd:1. Voor de tekst wordt de aanduiding «1.» geplaatst. 2. In het eerste lid (nieuw) wordt «de artikelen 76 tot en met 83» vervangen door «de artikelen 76 tot en met 83 en 192». 3. Er worden twee leden toegevoegd, luidende: 2. Indien een kapitaalopslag aan de verzekeraar is opgelegd en de verzekeraar artikel 77, vijfde lid, van de richtlijn solvabiliteit II toepast, neemt hij tevens artikel 37, vijfde lid, tweede alinea, van die richtlijn in acht. 3. Indien de Europese Commissie op grond van artikel 172, tweede of vierde lid, van de richtlijn solvabiliteit II het solvabiliteitsregime van een staat die geen lidstaat is gelijkwaardig acht met die van de richtlijn solvabiliteit II, worden voor de berekening van de technische voorzieningen herverzekeringsovereenkomsten met verzekeraars met zetel in die staat gelijk gesteld met herverzekeringsovereenkomsten met verzekeraars met zetel in een lidstaat. MArtikel 116 wordt als volgt gewijzigd:1. Voor de tekst wordt de aanduiding «1.» geplaatst. 2. In het eerste lid (nieuw) wordt na «De artikelen 76 tot en met 83» ingevoegd «, 192». 3. Er wordt een lid toegevoegd, luidende: 2. Artikel 114, tweede en derde lid, is van overeenkomstige toepassing. NIn het opschrift van paragraaf 13.2 wordt «3:73 en 3:73a, eerste lid» vervangen door «en 3:73a, tweede lid». OArtikel 130 wordt als volgt gewijzigd:1. Het eerste lid, onderdeel c, komt te luiden: c. gegevens betreffende de liquiditeit en informatie als bedoeld in de artikelen 412 tot en met 428 van de verordening kapitaalvereisten;. 2. Het zesde lid komt te luiden: 6. De door een bank als bedoeld in artikel 3:77 van de wet met betrekking tot het bijkantoor te verstrekken staten omvatten uitsluitend de gegevens, bedoeld in het eerste lid, onderdelen c en d, ten behoeve van de doeleinden, genoemd in artikel 40 van de richtlijn kapitaalvereisten. PDe artikelen 134c en 134d komen te luiden:

Artikel 134

c.

1. Een verzekeraar met zetel in Nederland, niet zijnde een verzekeraar met beperkte risico-omvang, publiceert jaarlijks een rapport over de solvabiliteit en financiële positie overeenkomstig de artikelen 51 en 53, derde en vierde lid, van de richtlijn solvabiliteit II en met inachtneming van titel I, hoofdstuk XII, van de verordening solvabiliteit II. 2. De verzekeraar maakt in het geval van belangrijke ontwikkelingen die van invloed zijn op de relevantie van de overeenkomstig het eerste lid bekend gemaakte informatie, informatie bekend over de aard en gevolgen van die belangrijke ontwikkelingen, overeenkomstig artikel 54 van de richtlijn en met inachtneming van artikel 302 van de verordening solvabiliteit II.

Artikel 134

d.

Artikel 134

c is van overeenkomstige toepassing op in Nederland gelegen bijkantoren van: a. levensverzekeraars en schadeverzekeraars, niet zijnde verzekeraars met beperkte risico-omvang, met zetel in een staat die geen lidstaat is; b. herverzekeraars met zetel in een niet-aangewezen staat. QNa artikel 134d worden twee artikelen ingevoegd, luidende:

Artikel 134

da.

1. De Nederlandsche Bank staat een verzekeraar als bedoeld in artikel 134c of artikel 134d toe bepaalde informatie in het rapport over de solvabiliteit en financiële positie niet openbaar bekend te maken, indien is voldaan aan een van de voorwaarden, genoemd in artikel 53, eerste lid, van de richtlijn solvabiliteit II. 2. De verzekeraar vermeldt in het rapport over de solvabiliteit en financiële positie de reden voor het niet openbaar bekend maken van de in het eerste lid bedoelde informatie.

Artikel 134

db.

Een verzekeraar als bedoeld in artikel 134c of 134d behoeft tot en met 31 december 2020 de informatie, bedoeld in artikel 51, tweede lid, derde alinea, van de richtlijn solvabiliteit II niet afzonderlijk openbaar te maken.

ARTIKEL II

Het Besluit Markttoegang financiële ondernemingen Wft wordt als volgt gewijzigd: AArtikel 13 komt te luiden:

Artikel 13

Het programma van werkzaamheden, bedoeld in artikel 12, eerste lid, onderdeel f, dat wordt overgelegd door degene die een vergunning aanvraagt voor het uitoefenen van het bedrijf van levensverzekeraar, bevat het volgende: a. een opgave van de aard van de overeenkomsten die de levensverzekeraar voornemens is te sluiten; b. een uiteenzetting omtrent de leidende beginselen op het gebied van de...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT