Implementatiewet wijziging EU-kaderrichtlijn afvalstoffen

CourtInfrastructuur en Waterstaat
Abbreviated LabelGeen
Subject MatterBWBR0043601

[Regeling materieel uitgewerkt per 05-01-2025.]
Geldend van 01-07-2020 t/m heden

Wet van 27 mei 2020 tot wijziging van de Wet milieubeheer in verband met de implementatie van Richtlijn (EU) 2018/851 van het Europees Parlement en de Raad van 30 mei 2018 tot wijziging van Richtlijn 2008/98/EG betreffende afvalstoffen (PbEU L 150) (Implementatiewet wijziging EU-kaderrichtlijn afvalstoffen)

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben dat het noodzakelijk is, ter implementatie van Richtlijn (EU) 2018/851 van het Europees Parlement en de Raad van 30 mei 2018 tot wijziging van Richtlijn 2008/98/EG betreffende afvalstoffen (PbEU L 150), de Wet milieubeheer en enkele andere wetten te wijzigen;

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State van het Koninkrijk gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, de bepalingen van het Statuut voor het Koninkrijk in acht genomen zijnde, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel I

[Red: Wijzigt de Wet milieubeheer.]

Artikel II

[Red: Wijzigt de Wegenverkeerswet 1994.]

Artikel III

Artikel 15.36 van de Wet milieubeheer, zoals dat artikel luidde voor inwerkingtreding van artikel I, onderdeel H van deze wet, blijft tot 5 januari 2023 van toepassing op regelingen voor uitgebreide producentenverantwoordelijkheid die voor 4 juli 2018 zijn vastgesteld.

Artikel IV

[Red: Wijzigt de Invoeringswet Omgevingswet.]

Artikel V
  • 1 Deze wet treedt in werking met ingang van 1 juli 2020, met uitzondering van artikel I, onderdeel D. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na 1 juli 2020, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst.

  • 2 Artikel I, onderdeel D, treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.

Artikel VI

Deze wet wordt aangehaald als: Implementatiewet wijziging EU-kaderrichtlijn afvalstoffen.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te

’s-Gravenhage, 27 mei 2020

Willem-Alexander

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat,

...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT